(76)

Univerzitet Singidunum

Tehnički fakultet

Dobrodošli u svet uspeha!

(77)

Univerzitet Singidunum

Trebalo bi da ste do sada sigurni da ćete upisati fakultet. Što ranije donesete odluku o tome šta ćete studirati, više ćete imati šanse za uspeh, ne samo na fakultetu nego i u životu. Deo izazova je utvrđivanje šta želite od života. Pored toga, diploma vam pruža više mogućnosti za karijeru i bolju zaradu. Danas je diploma neophodna, kako za ravnopravnu komunikaciju sa ljudima, tako i za ostvarivanje sopstvenih ciljeva.

Izbor fakulteta nije samo izbor mesta gde ćete provesti naredne tri do četiri godine života. To je ujedno odluka o tome kako ćete usmeriti svoj život i koji program će vam najviše pomoći da ostvarite svoje ciljeve. Pre nego što donesete konačnu odluku veoma je važno da budete potpuno sigurni da li je Univerzitet koji želite da upišete akreditovan. Akreditacija je proces u kojem se utvrđuje da li visokoškolska ustanova ispunjava standarde za obavljanje posla vezanog za studije (osnovne, strukovne,specijalističke, master i doktorske) tj. da li su studijski programi u skladu sa standardima.Ovaj vodič je dizajniran tako da vam pomogne da na vreme napravite pravi izbor.

DOBRODOŠLI NA PUT USPEHA

Dragi budući studenti,

Ovih dana je pred vama važna odluka. To je odluka o nastavku obrazovanja koja će uticati na vaš budući profesionalni život, na planove koje imate. Univerzitetska diploma je značajna za početak vaše karijere. Ona svedoči odakle dolazite, od koga ste učili, koliko ste mogli da naučite i da li ste spremni za sledeći izazov – zaposlenje. Diploma svedoči o vama, ali i o nama koji treba da vam prenesemo potrebna znanja za budućnost. Mi na Univerzitetu Singidunum svesni smo da snosimo deo odgovornosti za vašu budućnost.

Cilj nam je da na našem Univerzitetu steknete obrazovanje i praktične veštine koje će vam omogućiti da pravite i ostvarujete velike planove. Zato svakodnevno, sa svojim kolegama profesorima iz zemlje i sveta, radimo na tome da po završetku studija u rukama držite diplomu na koju ste ponosni i koju cene svi koji su deo vaših planova za budućnost.

Dobrodošli na Univerzitet Singidunum!
(78)

Univerzitet Singidunum

Studijski programi integrisanih fakulteta Univerziteta Singidunum

POSLOVNI FAKULTET U BEOGRADU

Poslovna ekonomija
Izborne opcije:

 • Finansijski menadžment;
 • Računovodstvo, revizija i forenzika;
 • Upravljanje ljudskim resursima (HR) i odnosima sa javnošću (PR).

Marketing i trgovina


FAKULTET ZA TURISTIČKI I HOTELIjERSKI MENADŽMENT

Turizam i hotelijerstvo
Izborne opcije:

 • Turizam;
 • Hotelijerstvo;
 • Gastronomija;
 • Tourism and Leisure Management.
  (u saradnji sa IMC FH University Krems, Austrija)

FAKULTET ZA INFORMATIKU I RAČUNARSTVO

Informatika i računarstvo
Izborne opcije:


TEHNIČKI FAKULTET

Inženjerski menadžment
Izborne opcije:

 • Industrijski dizajn;
 • Upravljanje kvalitetom;

Elektrotehnika i računarstvo
Izborne opcije:

 • Računarska tehnika i elektronika;
 • Softversko inženjerstvo;
 • Računarska grafika;
(79)

Moj pravi izbor

Imajući u vidu da se društveni, ekonomski i kulturni progres zasniva na razvoju i unapređenju visokog obrazovanja, misija Univerziteta Singidunum je da omogući najviše akademske standarde i obezbedi sticanje znanja i veština u skladu sa potrebama društva i planiranim nacionalnim razvojem.

Na fakultetima Univerziteta Singidunum organizuju se osnovne akademske trogodišnje i četvorogodišnje studije, kao i poslediplomske jednogodišnje, odnosno dvogodišnje master studije i trogodišnje doktorske studije.

Univerzitet je akreditovan za tri polja naučnoistraživačkog delovanja za osnovne, master i doktorske studije i to za društveno-humanističke, tehničke nauke i prirodnomatematičke nauke. Nastavni planovi i programi usklađeni su sa principima Bolonjske deklaracije uvođenjem evropskog sistema prenosa bodova (ECTS - European Credit Transfer System) savremenog načina organizovanja nastave i sistema evaluacije rada predavača. Studijski programi su prilagođeni potrebama poslovnog okruženja. Nastavu izvodi peko 200 uglednih profesora iz zemlje i inostranstva, u kvalitetnom i modernom prostoru. Univerzitet ima uspešnu saradnju sa brojnim visokoškolskim institucijama iz Evrope, Azije i SAD-a, kao i partnerstvo sa vodećim predstavnicima poslovnog sveta Srbije.

Praktične vežbe iz informatičkih predmeta usaglašene su sa programom za sticanje ECDL (European Computer Driving Licence) sertifikata u okviru evropske inicijative za standardizaciju obuke i testiranja znanja rada na računaru. Na integrisanom Univerzitetu Singidunum postoji mogućnost studiranja putem interneta (Distance Learning System).

KVALITET

Svi studijski programi su akreditovani, a Univerzitet Singidunum ima jasno definisanu Strategiju kvaliteta u kojoj i vi, kao studenti, učestvujete u procesu stalnog unapređenja kvaliteta studija.

OBJEKTIVNO OCENJIVANJE STUDENATA

Naši studenti se ocenjuju prema javno objavljenim kriterijumima i pravilima, a procedure su prilagođene savremenom načinu polaganja ispita.

GRADIVO PRILAGOĐENO TRŽIŠTU

Nastavnici prilagođavaju svoja predavanja i udžbenike savremenim uslovima i potrebama tržišta. Naši studenti, za vreme studija, dobijaju sva teorijska i praktična znanja i veštine potrebne za zaposlenje, odmah nakon studija.

ADMINISTRACIJA U SLUŽBI STUDENATA

Na vama je samo da učite, jer su zahvaljujući informacionom sis temu, Studentskom servisu i zaposlenima na Univerzitetu, svi pr ocesi maksimalno pojednostavljeni.

PRAKSA PRE SVEGA

Na Univerzitetu Singidunum studentska praksa jeste prioritet i zbog toga smo povezani sa privredom i državnim institucijama. Na taj način, naši studenti imaju bolji položaj na tržištu rada.

MOBILNOST

Stalni rad na uspostavljanju međunarodne saradnje, na svim nivoima, omogućava studentima Univerziteta Singidunum lakše učešće u razmeni studenata, u okviru evropskog obrazovnog prostora, što u velikoj meri povećava šanse za njihovo zaposlenje kako u zemlji tako i u inostranstvu.

INFORMACIONI SISTEM

Omogućava studentima i njihovim roditeljima elektronsku prijavu ispita, pregled rezultata predispitnih aktivnosti i rezultata ispita, praćenje evidentiranih uplata, evaluaciju nastavnog kadra i uslova studiranja, odabir izbornih predmeta i direktan pristup studentskoj elektronskoj pošti.
(80)

(81)

7 zlatnih pravila

PRAVILO 1 / AKREDITACIJA

Pre nego što donesete konačnu odluku veoma je važno da budete potpuno sigurni da li je Univerzitet, odnosno fakultet, koji želite da upišete akreditovan. Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta osnovana od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje (www.kapk.org) objavila je dokument „Vodič kroz akreditovane studijske programe na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji“. Možete da pogledate Vodič i saznaćete koji su Univerziteti, odnosno fakulteti, akreditovani za obavljanje delatnosti. Akreditacija je proces u kome se utvrđuje da li visokoškolska ustanova ispunjava standarde za obavljanje delatnosti, tj. da li su studijski programi u skladu sa standardima. Posle procesa akreditacije Ministarstvo prosvete i nauke proverava uslove rada fakulteta i izdaje Dozvolu za rad. Veoma je važno da fakultet koji želite da upišete poseduje i Uverenje o akreditaciji i Dozvolu za rad.

PRAVILO 2 / SAJT FAKULTETA

Svaki fakultet ima svoj sajt na kojem možete pronaći mnoge korisne informacije, koje vam mogu pomoći prilikom izbora fakulteta. Proučite strukturu studijskih programa, odnosno pregledajte predmete koji se izučavaju na pojedinim studijskim programima, i uverite se da su u skladu sa potrebama vaše buduće karijere. Pogledajte strukturu profesora i saradnika koji predaju na toj visokoškolskoj ustanovi. Proučite vesti na sajtu i uverite se da su aktuelne i raznovrsne. Proverite da li na sajtu postoje pravilnici i uputstva za studiranje, kao i druge preporuke na osnovu kojih, sa sigurnošću, možete zaključiti da fakultet ima odgovoran i profesionalan odnos prema studentima.

PRAVILO 3 / POSETITE FAKULTET

Nikada nemojte donositi konačan izbor pre nego što prethodno posetite fakultet koji želite da upišete. Bez obzira na to što mislite da dobro poznajete fakultet za koji ste se odlučili, možete mnogo toga saznati time što ćete provesti nekoliko sati u zgradi fakulteta. Dobro bi bilo da sa sobom povedete i nekog od članova svoje porodice, jer ćete kasnije sa njima moći da razmenite utiske. Na Univerzitetu Singidunum postoje „Otvorena vrata“ za prijem novih studenata, pa bi bilo dobro da unapred najavite posetu. Prilikom posete bićete u mogućnosti da uvidite ključne razlike između fakulteta i tek tada ćete znati koji je pravi izbor za vas.

PRAVILO 4 / KVALITET

Ponekad donosimo odluku o izboru fakulteta samo na osnovu predubeđenja, a da prethodno nismo proverili da li ona odgovara istini. Na primer, ukoliko su vaši roditelji, ili neko koga poznajete, studirali na jednom od fakulteta koji je ušao u vaš uži izbor, bilo bi dobro da zajedno proverite koliko su se stvari promenile, da li su nekada dobri fakulteti išli u korak sa vremenom i da li primenjuju savremene metode rada. Ako je odgovor NE, onda je na vama da izaberete onaj fakultet koji može da vas pripremi za budućnost, obezbedi praksu, pored teorijskih pruži i praktična znanja, motiviše vas da savladate najmanje dva strana jezika, pomogne vam da izgradite karijeru i da se zaposlite. Pored toga, raspitajte se kakav je informacioni sistem i kako su organizovani administrativni poslovi, da li su konsultacije redovne i da li postoji dodatna nastava. Kvalitet Univerziteta Singidunum, dobitnika nagrade Brand Leader za 2012. godinu, prepoznali su i ocenili studenti, partneri, poslovna i akademska zajednica, a potvrdili rezultati nezavisnih istraživanja. Birajte KVALITET!

PRAVILO 5 / ŠKOLARINA

Značajno je da proverite šta je sve uključeno u cenu školarine na pojedinim fakultetima, kako biste unapred mogli da planirate. Na fakultetima Univerziteta Singidunum u cenu školarine su uračunati udžbenici, a poverenje se gradi i na taj način što se cena školarine ne menja do kraja studentovog školovanja.

PRAVILO 6 / ISTRAŽITE

Istražite, raspitajte se, proverite i uverite se da li je realnost u skladu sa vašim mišljenjem. Mnogi ljudi će vam reći za neki fakultet „tamo se ništa ne uči“, „previše je teško“, ili „previše je skupo“, a da zaista nisu upoznati sa činjenicama. Ne prihvatajte ovakve generalizacije, bez dokaza. Veoma je važno da se raspitate kakva su iskustva studenata koji trenutno studiraju na određenom fakultetu. Potražite na Univerzitetu Singidunum »Studenta savetnika« koji će vam pomoći da dobijete odgovore na sva pitanja u vezi sa vašim studentskim životom.

PRAVILO 7 / DONESITE ODLUKU

Kada ste istražili sve mogućnosti kvalitetnog obrazovanja, vreme je da donesete odluku. Važno je da upišete fakultet na kojem postoji svest o tome da su zaposleni na fakultetu delom odgovorni za vašu budućnost, jer vaš univerzitet treba da ima za cilj sticanje obrazovanja i praktičnih veština, koje će vam omogućiti da pravite i ostvarite velike planove.
(82)

(83)

Tehnički fakultet

REČ DEKANA

Poštovane koleginice i kolege,
Tehnički fakultet je prvi privatni fakultet u Srbiji koji ima akreditovan studijski program Elektrotehnika i računarstvo, a koji obezbeđuje dobijanje prestižnog zvanja diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva, kao i studijski program Inženjerski menadžment i zvanje diplomiranog inženjera menadžmenta. Studijski programi Tehničkog fakulteta pripadaju tehničko-tehnološkom naučnom polju, po klasifikaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Nakon diplomiranja studenti mogu da nastave poslediplomske master, a zatim i doktorske studije, na Univerzitetu Singidunum, ali i na svim drugim akreditovanim univerzitetima u Srbiji i svetu.

Tehnički fakultet ima dva akreditovana studijska programa:
 • studijski program Inženjerski menadžment sa izbornim opcijama:
  • Upravljanje kvalitetom
  • Industrijski dizajn
 • studijski program Elektrotehnika i računarstvo sa izbornim opcijama:
  • Računarska tehnika i elektronika
  • Softversko inženjerstvo
  • Energetska efikasnost

Osim teorijskog znanja studenti stiču i specifična praktična znanja iz oblasti informacionih tehnologija, računarstva i elektrotehnike, kao i industrijskog menadžmenta koja su tražena u Srbiji i Evropi.
Struktura studijskog programa je u skladu sa svetskim trendovima u ovoj oblasti i po uzoru na vodeće evropske fakultete i univerzitete iz oblasti elektrotehnike i računarstva. Realizacija programa podržana je softverskim paketima kroz saradnju sa renomiranim svetskim kompanijama. U toku studija posebna pažnja se posvećuje razumevanju teorijskih osnova elektrotehnike i računarstva, inženjerskog menadžmenta, a posebno softverskog inženjerstva i programiranja, čime se obezbeđuje trajnost dobijenih znanja i osvajanje novih, koja nameću brze promene u informacionim tehnologijama i u savremenim proizvodnim sistemima. Studenti se osposobljavaju za rešavanje realnih problema iz prakse primenom najsavremenijih programskih paketa, proizvodnih i programabilnih sistema, tako da će moći da rade u domaćim i svetskim kompanijama bez dodatnih usavršavanja odmah nakon diplomiranja. Univerzitet Singidunum ima ugovore o saradnji sa velikim brojem domaćih i stranih kompanija koje posluju u Srbiji, tako da im je obezbeđena praksa, usavršavanje i obučavanje na sistemima koji se koriste u praksi.

Inženjerski menadžment predstavlja specijalizovan oblik inženjeringa i upravljanja koji se bavi primenom inženjerskih principa u poslovnoj i proizvodnoj praksi. Inženjerski menadžment je nosilac tehnoloških rešavanja problema, razumevanja inženjerskih, organizacionih i administrativnih poslova, kako bi se uspešno vodio proizvodni i poslovni sistem, od početka do kraja.

Znanje je ponovo na ceni,
pridružite se najboljima
(84)

Primeri oblasti primene inženjeringa obuhvataju širok raspon poslova, od razvoja proizvoda i pakovanja, proizvodnje, građevinarstva, industrijskog inženjeringa, tehnologije, pa do bilo koje druge oblasti koja zapošljava stručnjake koji obavljaju inženjerske poslove Za uspešno obavljanje poslova u oblasti Inženjerskog menadžmenta neophodna su multidisciplinarna znanja i veštine.Danas inženjer nije samo izvršilac rutinskog stručnog posla, već i rukovodilac projektnog tima, inovator i stručnjak koji treba da osmisli nova rešenja, da ih napravi, vodi multi-disciplinarni tim i proda proizvode i znanja na svetskom tržištu. Na ovom studijsko programu studenti se osposobljavaju za sve segmente rada počev od uskostručnih u oblasti hardvera, softvera, računarske grafike do menadžera i lidera i nosioca svih aktivnosti od ideje do proizvoda i sopstvene firme.

Studentima je na raspolaganju kvalitetan prostor koji je opremljen potrebnom tehničkom, audio-video i internet komunikacijom za kompletnu realizaciju nastavnog procesa. Biblioteka Univerziteta Singidunum ima elektronski katalog knjiga koji se formira u istom programu, kao i katalog Narodne biblioteke Srbije i nalazi se na Internet prezentaciji Univerziteta Singidunum. Biblioteka je registrovana i u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“.

Poštovani studenti, želim Vam uspeh na studijama i da stečenim znanjem na Tehničkom fakultetu obezbedite sebi siguran i dobro plaćen posao i prestižnu diplomu koja će Vam otvoriti vrata za rad i usavršavanje u domaćim i svetskih kompanijama.

Prof. dr Miroslav Lutovac
Dekan
Tehnički fakultet

STUDIJSKI PROGRAM INŽENJERSKI MENADŽMENT

Studijski program Inženjerski menadžment je koncipiran po uzoru na vodeće svetske i evropske Fakultete i Univerzitete za ovu oblast pri čemu su korišćena i dosadašnja iskustva u našoj zemlji.

Predavanja, vežbe i stručna praksa su osmišljeni tako da omogućavaju formiranje visokoobrazovanih kadrova koji mogu da budu kompetentni i konkurentni u savremenom proizvodno/poslovnom okruženju. Programi su usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije uvođenjem evropskog sistema prenošenja bodova ECTS (European Credit Transfer System), savremenog načina organizovanja nastave i sistema evaluacije rada predavača. Koristeći iskustva najpoznatijih univerzitetskih institucija u zemlji i inostranstvu svi predmeti, osim stranih jezika, organizovani su kao jednosemestralni.

Studijski program čine obavezni i izborni predmeti. Studenti putem izbornih predmeta mogu oblikovati svoj akademski profil prema:
 • Upravljanju kvalitetom i
 • Industrijskom dizajnu.


Izborna opcija Upravljanje kvalitetom obuhvata sledeće predmete: Standardizacija i metrologija, Akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti, Projektovanje menadžment sistema kvaliteta, Projektovanje i menadžment sistema životne i radne sredine i Projektovanje menadžment sistema bezbednosti informacija. Izborna opcija Industrijski dizajn se izučava kroz sledeće predmete: Internet tehnologije, Dizajn proizvoda, Dizajn pakovanja, Kompjuterski integrisana proizvodnja – CIM i Tehnička dijagnostika i tehnologija održavanja. Nastava na studijskom programu Inženjerski menadžment sa navedenim izbornim opcijama je najvećim delom koncipirana na interaktivnom pristupu uz obavezno proučavanje odgovarajućih studija slučaja kroz sve predmete na ovom studijskom programu. Posebno ističemo obavezu studenata da kroz više predmeta ovladaju softverima: SolidWorks-a i SAP-a.

Studentima će biti omogućeno da idu na studijsku praksu u firme koje imaju veze sa onim što se izučava na Inženjerskom menadžmentu, a sve četiri godine Fakultet organizuje više jednodnevnih poseta organizacijama, koje su reprezentativne za oblast kvaliteta, industrijskog dizajna, inženjerskog, opšteg, strategijskog menadžment, kao i preduzetništva i upravljanja projektima. Studentima se omogućava da čuju i specifična predavanja uglednih gostiju, uspešnih privrednika. Jedan od bitnih ciljeva je razvijanje svesti inženjera o potrebi stalnog sopstvenog obrazovanja i usavršavanja u preduzeću (kompaniji). Cilj studijskog programa je, takođe, i obrazovanje stručnjaka sposobnog za timski rad, kao i razvoj sposobnosti i veštine za saopštavanje i prenošenje sopstvenih znanja i rezultata na saradnike.
(85)

(86)

Inženjerski menadžment

Inženjeri su kompetentni da sagledavaju potrebe preduzeća u svim njihovim procesima, projektuju rešenja, vode te procese i preduzeća (kompanije) u celini, te da rešavaju realne praktične probleme koji se javljaju u praksi. Kompetencije, pre svega, uključuju razvoj sposobnosti kritičnog mišljenja, analize problema, sinteze i projektovanja rešenja i donošenja odluka u realnom vremenu.

INŽENJERSKI MENADŽMENT I godina
 • Matematika
 • Osnove inženjerstva
 • Informatika za inženjere
 • Menadžment
 • Osnovi računarske tehnike
 • Statistika za inženjere
 • Preduzetništvo
 • Engleski jezik 1
INŽENJERSKI MENADŽMENT II godina
 • Industrijski inženjering i dizajn
 • Marketing
 • Operativni menadžment
 • Tehnički sistemi
 • Teorija sistema
 • Strategijski menadžment
 • Logistika
 • Engleski jezik 2
INŽENJERSKI MENADŽMENT III godina
 • Multimedijalni sistemi
 • Upravljanje kvalitetom
 • Upravljanje projektima
 • I 1 / Izborni predmet
 • I 2 / Izborni predmet
 • I 3 / Izborni predmet
 • Menadžment informacionih sistema
 • Engleski jezik 3
INŽENJERSKI MENADŽMENT IV godina
 • I 4 / Izborni predmet
 • I 5 / Izborni predmet
 • Procesna i energetska efikasnost
 • Drugi strani jezik 2
 • I 6 / Izborni predmet
 • Engleski jezik 4
 • Sistemi za podršku odlučivanju
 • Praktična istraživanja i poslovne veštine

Univerzitet Singidunum je ostvarenje više od decenije nastojanja uglednih profesora državnih fakulteta da se u visoko obrazovanje implementiraju savremeni standardi i metode Univerziteta sa Zapada i jeste prvi privatni univerzitet koji je akreditovan po novom Zakonu o visokom obrazovanju, što je potvrdilo njegov kvalitet i mesto lidera u sistemu visokog školstva u Srbiji.
(87)

Važan aspekt nastave čini upotreba case study metodologije. Studenti imaju prilike da kroz analize studija slučaja uspešnih preduzeća, iz naše zemlje i sveta, razvijaju sistematičnost i analitičnost u rešavanju poslovnih problema.

UPRAVLJANJE KVALITETOM

I 1 / Izborni predmet
 • Standardizacija i metrologija
I 2 / Izborni predmet
 • Španski jezik 1
 • Italijanski jezik 1
 • Nemački jezik 1
 • Ruski jezik 1
 • Francuski jezik 1
 • Kineski jezik 1
I 3 / Izborni predmet
 • Projektovanje menadžment sistema kvaliteta
I 4 / Izborni predmet
 • Akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti
I 5 / Izborni predmet
 • Projektovanje menadžment sistema životne i radne sredine
I 6 / Izborni predmet
 • Projektovanje menadžment sistema bezbednosti informacija
INDUSTRIJSKI DIZAJN

I 1 / Izborni predmet
 • Internet tehnologije
I 2 / Izborni predmet
 • Španski jezik 1
 • Italijanski jezik 1
 • Nemački jezik 1
 • Ruski jezik 1
 • Francuski jezik 1
 • Kineski jezik 1
I 3 / Izborni predmet
 • Dizajn proizvoda
I 4 / Izborni predmet
 • Dizajn pakovanja
I 5 / Izborni predmet
 • Kompjuterski integrisana proizvodnja - CIM
I 6 / Izborni predmet
 • Tehnička dijagnostika i tehnologije održavanja
(88)

(89)

STUDIJSKI PROGRAM ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO

Studijski program je koncipiran po uzoru na vodeće evropske fakultete i univerzitete za oblast elektrotehnike i računarstva, pri čemu su korišćena i dosadašnja iskustva u našoj zemlji. Predavanja, vežbe i stručna praksa su osmišljeni tako da omogućavaju formiranje visokoobrazovnih kadrova koji mogu da budu kompetentni i konkurentni u savremenom poslovnom okruženju. Programi su usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije uvođenjem evropskog sistema prenošenja bodova ECTS (European Credit Transfer System), savremenog načina organizovanja nastave i sistema evaluacije rada predavača. Koristeći iskustva najpoznatijih univerzitetskih institucija u zemlji i inostranstvu svi stručni predmeti organizovani su kao jednosemestralni.U toku studija, a posebno na stručnim predmetima, vrednuje se samostalan rad, podstiče se učešće u konkretnim stručnim i razvojnim projektima i potenciraju se i razvijaju sposobnosti za rešavanje problema. Realizacija programa pojedinih predmeta podržana je softverskim paketima kroz saradnju sa renomiranim svetskim kompanijama. Ovakvim pristupom, pored teorijskih i praktičnih znanja, dobija se neophodan osećaj lične sigurnosti i ispunjenosti koji je neophodan za uspešno integrisanje u profesionalno okruženje.
Studijski program čine obavezni i izborni predmeti. Studenti putem izbornih predmeta mogu oblikovati svoj akademski profil prema:
 • Računarskoj tehnici i elektronici,
 • Softverskom inženjerstvu i
 • Energetskoj efikasnosti.
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo ima obavezne predmete koji se tradicionalno izučavaju u oblasti elektrotehnike; Elektrotehnika, Matematika, Programiranje 1 (Java), Fizika, Diskretna matematika, Osnovi računarske tehnike, Strukture podataka i algoritmi, Programiranje 2 (Objektno orjentisano programiranje), Signali i sistemi, Operativni sistemi, Arhitektura procesora, Sistemi automatskog upravljanja, Digitalna i analogna elektronika, Računarske mreže, Baze podataka, Internet tehnologije i Web servisi, Telekomunikacije, Digitalni i bežični komunikacioni sistemi, Digitalna obrada signala i slike.

Izborna opcija Računarska tehnika i elektronika obuhvata sledeće predmete: Mikrokontroleri i mikroprocesorski sistemi, Mobilni i komunikacioni sistemi, Sigurnost u računarskim mrežama, Razvoj mobilnih aplikacija Android, IPhone, Numerička analiza i Programabilni hardver i ugrađeni sistemi.

Izborna opcija Softversko inženjerstvo obuhvata sledeće predmete: Konkuretno i distribuirano programiranje, Osnove digitalne forenzike, Ekspertski sistemi zasnovani na znanju, Internet programiranje, Multimedijalni sistemi i Sistemi za rad u realnom vremenu i akviziciju podataka.

Izborna opcija Energetska efikasnost obuhvata sledeće predmete: Obnovljivi izvori energije, Elektroenergetski pretvarači, Energetska ekonomija i modeli tržišta, Tehnički standardi i regulativa, Energetska efikasnost i upravljanje energijom, Upravljanje sistemom prenosa energije.

Studentima je organizovana studijska praksa u kompanijama koje se bave oblastima koje se izučavaju na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo. Svake školske godine za studente se organizuje više jednodnevnih poseta organizacijama koje su reprezentativne za oblast elektrotehnike, informatike i računarstva. Studentima se omogućava da čuju i specifična predavanja uglednih gostiju, vodećih svetskih eksperata iz elektrotehnike i uspešnih privrednika i preduzetnika.

Znanje je ponovo na ceni,
pridružite se najboljima!
(90)

(91)

Elektrotehnika i računarstvo

Na Univerzitetu Singidunum do sada je diplomiralo oko šest hiljada studenata. Naše diplome priznate su svuda u svetu.

ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO I godina
 • Elektrotehnika
 • Matematika
 • Programiranje 1
 • Fizika
 • Diskretna matematika
 • Osnovi računarske tehnike
 • Strukture podataka i algoritmi
 • Engleski jezik 1
ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO II godina
 • Programiranje 2
 • Signali i sistemi
 • Operativni sistemi
 • Arhitektura procesora
 • Sistemi automatskog upravljanja
 • Digitalna i analogna elektronika
 • Računarske mreže
 • Engleski jezik 2
ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO III godina
 • Baze podataka
 • Internet tehnologije i Web servisi
 • Telekomunikacije
 • I 1 / Izborni predmet
 • I 2 / Izborni predmet
 • I 3 / Izborni predmet
 • I 4 / Izborni predmet
 • Engleski jezik 3
ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO IV godina
 • Digitalni i bežični komunikacioni sistemi
 • I 5 / Izborni predmet
 • I 6 / Izborni predmet
 • Drugi strani jezik 2
 • Digitalna obrada signala i slike
 • I 7 / Izborni predmet
 • Engleski jezik 4
 • Praktična istraživanja i poslovne veštine
RAČUNARSKA TEHNIKA I ELEKTRONIKA

I 1 / Izborni predmet
 • Italijanski jezik 1
 • Španski jezik 1
 • Nemački jezik 1
 • Ruski jezik 1
 • Kineski jezik 1
 • Francuski jezik 1
 • Japanski jezik 1
I 2 / Izborni predmet
 • Mikrokontroleri i mikroprocesorski sistemi
I 3 / Izborni predmet
 • Mobilni i komunikacioni sistemi
I 4 / Izborni predmet
 • Sigurnost u računarskim mrežama
I 5 / Izborni predmet
 • Razvoj mobilnih aplikacija Android, IPhone
I 6 / Izborni predmet
 • Numerička analiza
I 7 / Izborni predmet
 • Programabilni hardver i ugrađeni sistemi
(92)

SOFTVERSKO INŽENJERSTVO

I 1 / Izborni predmet
 • Italijanski jezik 1
 • Španski jezik 1
 • Nemački jezik 1
 • Ruski jezik 1
 • Kineski jezik 1
 • Francuski jezik 1
 • Japanski jezik 1
I 2 / Izborni predmet
 • Konkuretno i distribuirano programiranje
I 3 / Izborni predmet
 • Osnove digitalne forenzike
I 4 / Izborni predmet
 • Ekspertski sistemi zasnovani na znanju
I 5 / Izborni predmet
 • Internet programiranje
I 6 / Izborni predmet
 • Multimedijalni sistemi
I 7 / Izborni predmet
 • Sistemi za rad u realnom vremenu i akviziciju podataka
ENERGETSKA EFIKASNOST

I 1 / Izborni predmet
 • Italijanski jezik 1
 • Španski jezik 1
 • Nemački jezik 1
 • Ruski jezik 1
 • Kineski jezik 1
 • Francuski jezik 1
 • Japanski jezik 1
I 2 / Izborni predmet
 • Obnovljivi izvori energije
I 3 / Izborni predmet
 • Elektroenergetski pretvarači
I 4 / Izborni predmet
 • Energetska ekonomija i modeli tržišta
I 5 / Izborni predmet
 • Tehnički standardi i regulativa
I 6 / Izborni predmet
 • Energetska efikasnost i upravljanje energijom
I 7 / Izborni predmet
 • Upravljanje sistemom prenosa energije
(93)

ZAŠTO SU OVI STUDIJSKI PROGRAMI ZNAČAJNI?

Elektrotehnika i računarstvo
Posle perioda zastoja u razvoju industrije u Srbiji, očekuju se investicije u proizvodne pogone, a time se sve više otvara i potreba za kvalitetnim menadžerskim kadrom specijalizovanim za upravljanjem svim sektorima proizvodnje i usluga. Osim dobrog razumevanja proizvodnje i tehnologija, za uspešno poslovanje je neophodno odlično poznavanje softverskih alata i savremenih programa. Upravo Tehnički fakultet Univerziteta Singidunum ima takve studijske progrme i nastavni kadar da se budući inženjeri osposobljavaju za sve nivoe upravljanja firmama uz korišćenje najsavremenijih softverskih paketa. Svrha studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo je obrazovanje studenata za profesiju elektrotehnike i računarstva, uključujući softversko inženjerstvo, računarsku tehniku i računarsku grafiku, u skladu sa potrebama društva (prema objavljenim statistikama, prihodi Srbije iz ove oblasti prevazilaze prihode iz nekih ranije veoma unosnih oblasti, a u najavi je otvaranje novih firmi koje iskazuju trenutne potrebe Srbije za najmanje 1000 stručnjaka iz ove oblasti). Od današnjeg inženjera elektrotehnike i računarstva se zahteva da algoritamski rešava praktične probleme i da ih realizuje u izabranom programskom jeziku i na programabilnoj hardverskoj platformi, kako sa stacionarne tako i za mobilne sisteme. Dominantan trend u programiranju je primena Internet tehnologija i veb servisa.

Inženjerski menadžment
Svrha studijskog programa Inženjerski menadžment je obrazovanje studenata za profesiju inženjera menadžmenta, uključujući upravljanje kvalitetom i projektima, industrijski dizajn, standardizaciju i metrologiju, akreditaciju i ocenjivanje usaglašenosti, razne vidove menadžmenta, tehničku dijagnostiku i tehnologije održavanja. Studijski program obezbeđuje kompetencije koje su društveno opravdane i korisne i obezbeđuje da studenti biraju predmete koji su više “okrenuti” ka standardima i kvalitetu ili više orijentisani ka industrijskom dizajnu i projektovanju, a mogu danaprave i kombinaciju sa znanjima iz obe oblasti.Student koji završi studijski program Inženjerski menadžment je osposobljen za poslove inženjeringa i upravljanja u raznorodnim kompanijama, kao i u organizacionim celinama preduzeća iz različitih privrednih oblasti. Cilj je da se nakon savladavanja ovog studijskog programa stekne sposobnost za kreativno rešavanje problema, donošenje odluka iz oblasti: inženjerskih procesa, operacionog menadžmenta, strategijskog menadžmenta, upravljanja znanjem, upravljanja kvalitetom, industrijskog dizajna, koncipiranja baza podataka, sistema za podršku odlučivanju, koncipiranja inteligentnih sistema, upravljanja rizicima, finansijskih i robnih berzi u inženjeringu, u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, u međunarodnim organizacijama koje se bave inženjeringom ili proizvodnjom. Jedinstveni studijski program sa navedenim izbornim opcijama ostvaruje se kroz uspostavljanje i doslednu primenu dve velike grupe poslovnih veština koje se međusobno prožimaju i čine temelj obrazovnog sistema integrisanog Univerziteta Singidunum. Reč je o stručnim poslovnim veštinama, tj. stručnim znanjima i personalnim poslovnim veštinama.
(94)

STRUČNE POSLOVNE VEŠTINEStručna znanja
Inženjerski menadžment pomaže da se uspešno vode pojedinačni projekti, preduzeća i ljudi u oblasti proizvodnje, industrijskog dizajna, građevinarstva, informacionih tehnologija, telekomunikacija, saobraćaja, kao i ostalih grana. Savremene organizacije su okrenute ka procesima, a procesi moraju biti zasnovani na znanjima i kvalitetu definisanih sistemima kvaliteta i filozofijom menadžmenta totalnog kvaliteta (TQM). Jedan od bitnih ciljeva je razvijanje svesti inženjera o potrebi stalnog sopstvenog obrazovanja i usavršavanja u preduzeću i/ili kompaniji, obrazovanja za primenu opštih međunarodnih standarda i standarda koji se odnose na specifične oblasti. Cilj studijskog programa je, takođe, i obrazovanje stručnjaka sposobnog za timski rad, kao i razvoj sposobnosti i veštine za saopštavanje i prenošenje sopstvenih znanja i rezultata na saradnike u poslu i njihovo objavljivanje u stručnoj i široj javnosti. Studijski program elektrotehnika i računarstvo je prvi privatni akademski studijski obrazovni program na integrisanom Univerzitetu Singidunum na kome se stiče prestižno zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva. Studenti se osposobljavaju za ovu veoma traženu profesiju u tri usmerenja: računarska tehnika i elektronika, softversko inženjerstvo i računarska grafika.

Strani jezici
Konstantno učenje dva strana jezika, od toga engleski kao obavezan u sve četiri godine studija, jeste imperativ svih studijskih programa na Univerzitetu, pa je tako i na studijskim programima na Tehničkom fakultetu. Pored engleskog jezika, studentima je ponuđeno da uče još i italijanski, nemački, španski, ruski, kineski i francuski jezik. Ako se ukaže potreba, pored ovih jezika, biće uvedeni i drugu strani jezici.

Poznavanje rada na računaru
Elementarna pismenost u savremenom inženjeringu i menadžmentu podrazumeva rad na računaru, pa su iz razloga te realne potrebe tržišta rada, uvedeni informatički predmeti koji su usaglašeni sa programom.

Dodatna obuka studenata
Studentima koji imaju visoke ocene iz određenih predmeta omogućeno je da dobiju sertifikate (SolidWorks, SAP, TÜV Thuringenn, Cisco, Oracle, Microsoft, itd.).
(95)

PERSONALNE POSLOVNE VEŠTINEPersonalne poslovne veštine opisuju sposobnost pojedinca da pored stručnosti koja je neophodna za obavljanje određenog posla, on poseduje i sve one intelektualne, emocionalne, socijalne i duhovne sposobnosti koje su mu potrebne, da bi rezultat njegovog rada doprineo ostvarivanju ciljeva organizacije i ispunjenju njegovih sopstvenih punih potencijala. Poslodavci se, uglavnom, slažu oko osobina koje treba da imaju zaposleni na početku svoje karijere, a nakon što su završili fakultet, da bi postigli očekivane rezultate na poslu. Među tim osobinama kao najvažnije personalne poslovne veštine poslodavci su posebno stavili naglasak na sledeće: profesionalnost, etičnost, usmena i pismena komunikacija, timski rad i saradnja, kritičko razmišljanje, veštine rešavanja problema, posvećenost, poznavanje i korišćenje informacionih tehnologija, liderstvo, kreativnost i inovativnost, spremnost na stalno usavršavanje, kao i društvena odgovornost.

Personalne poslovne veštine se stiču i uče kroz:

Praktična istraživanja i poslovne veštine
Na osnovu brojnih istraživanja i zahteva poslodavaca, a svesni činjenice da su personalne poslovne veštine ključne za buduće radnike znanja, na Univerzitetu Singidunum je izučavanje personalnih poslovnih veština uvedeno kroz studijski program fakulteta koji za ishode učenja ima sposobnosti i znanja diplomaca da ih primene kako na poslu, tako i u životu. Cilj ovog predmeta jeste da studenti steknu niz praktičnih veština neophodnih za dobijanje posla, postizanje rezultata na poslu koji su vidljivi i značajni, da nauče kako se razvija timski rad, sposobnost pregovaranja, veštine prodaje, razumeju „govor tela“ i vladaju veštinom efektivne prezentacije.

Studentska praksa
Jedan od najvažnijih elemenata za prevazilaženje jaza između studiranja i tržišta rada jeste uvođenje studentske prakse i povećanje broja časova koji su predviđeni za praktično osposobljavanje studenata. To je uslov za efikasno formiranje i razvijanje osnovnih profesionalnih veština studenata koje će mu pomoći da u budućnosti donese odluke zasnovane na informacijama, odnosno znanju koje u procesu povezivanja teorije i prakse stiče. Univerzitet Singidunum svake godine organizuje stručnu praksu za više stotina studenata svih fakulteta Univerziteta. Time se obezbeđuje kvalitet praktičnog učenja koje stiču studenti Univerziteta Singidunum, ali i kontinuitet saradnje sa poslodavcima.

Centar za razvoj karijere
Na Univerzitetu Singidunum već skoro jednu deceniju radi Centar za razvoj karijere studenata koji imaju za cilj da pomogne studentima da dodatno razviju i usavrše personalne poslovne veštine, da prouče opcije za izbor karijere i savladaju veštine upravljanja karijerom koje su specifične za svaku oblast rada, kao i da razvijaju veštine za efikasno i efektivno nalaženje posla kroz posebne individualne i grupne savetodavne programe.
(96)

(97)

Nakon diplomiranja

Prema anketi sprovedenoj među diplomcima koji čine ALUMNI asocijaciju, studenti Univerziteta Singidunum nakon diplomiranja na datom studijskom programu mogu se zaposliti na sledećim pozicijama:

TEHNIČKI FAKULTET

Inženjerski menadžment
 • Predstavnik najvišeg rukovodstva (top menadžmenta) za kvalitet
 • Menadžer sistema kvaliteta
 • Inženjer (projektant, operator, asistent, stručnjak) sistema kvaliteta
 • Auditor sistema kvaliteta
 • Predstavnik najvišeg rukovodstva (top menadžmenta) za životnu sredinu
 • Inženjer (projektant, operator, asistent, stručnjak) sistema životne sredine
 • Auditor sistema životne sredine
 • Predstavnik najvišeg rukovodstva za zdravlje i bezbednost na radu
 • Inženjer (projektant, asistent, stručnjak) sistema zdravlja i bezbednosti na radu
 • Auditor sistema zdravlja i bezbednosti na radu
 • Predstavnik najvišeg rukovodstva (top menadžmenta) za integrisane menadžment sisteme
 • Inženjer (projektant, asistent, stručnjak) za integrisane menadžment sisteme
 • Auditor za integrisane menadžment sisteme
 • Menadžer menadžment sistema za bezbednost informacija
 • Inženjer (projektant, operator, asistent, stručnjak) menadžment sistema za bezbednost informacija
 • Proverivač (auditor) menadžment sistema za bezbednost informacija
 • Menadžer (direktor, koordinator) za sistem bezbednosti hrane i HACCP sistem
 • Inženjer za sistem bezbednosti hrane i HACCP sistem
 • Proverivač (auditor) za sistem bezbednosti hrane i HACCP sistem
 • Menadžer za obezbeđenje kvaliteta u laboratorijama za ispitivanje i etaloniranje Inženjer (projektant, operator, asistent) u laboratorijama za ispitivanje i etaloniranje
 • Inženjer za standardizacije
 • Inženjer za metrologiju
 • Inženjer za ocenu usaglašenosti proizvoda
 • Inženjer za uspostavljanje „CE“ znaka
 • Inženjer za sertifikaciona tela za proizvode, menadžment sisteme i kadrove
 • Inženjer za kontrolna tela za proizvode i procese
 • Menadžer projekata
 • Menadžer procesa
 • Inženjer u oblasti infrastrukture kvaliteta
 • Inženjer za inspekcijski nadzor tržišta iz oblasti kvaliteta proizvoda itd.
 • Menadžer električnih i elektronskih aparata i uređaja
 • Menadžer časovnika, mernih i kontrolnih instrumenata
 • Menadžer svetlosnih uređaja
 • Menadžer mašina i oprema za proizvodnju
 • Menadžer alata i gvožđarske galanterije
 • Menadžer saobraćajnih sredstava i opreme
 • Menadžer građevinskih mašina, poljoprivrednih mašina i opreme, mašina za šumarstvo
 • Menadžer komunalne opreme i opreme duž puteva
 • Menadžer arhitektonskih elemenata i opreme
 • Menadžer nameštaja, svih vrsta namenjenih serijskoj proizvodnji
 • Menadžer kancelarijskih mašina i opreme za štamparstvo
 • Menadžer nastavnih sredstava
 • Menadžer medicinske i laboratorijske opreme
 • Menadžer uređaja i pribora za spasavanje i zaštitu čoveka
 • Menadžer sanitarne opreme, uređaja za grejanje, provetravanje i klimatizaciju
 • Menadžer opreme za trgovine
 • Menadžer sportske i turističke opreme i opreme za lov i ribolov
 • Menadžer igrački i pratećih elemanata za igru
 • Menadžer opreme za put i predmeta za ličnu upotrebu
 • Menadžer pakovanja i ambalaže
 • Menadžer opreme za tekstilnu industriju
 • Menadžer proizvoda iz oblasti komunikacija
 • Menadžer proizvoda namenjenih širokoj potrošnji
 • Menadžer industrijskih proizvoda, procesa rada i opreme, koji nisu obuhvaćeni prethodnim kategorijama
 • Inženjer za višemedijske komunikacije
 • Inženjer za računarsku grafiku
 • Inženjer za Web dizajn
 • Inženjer za elektroniku korišćenjem programabilnih kola
 • Inženjer za elektronske komponente
 • Inženjer za računarsku elektroniku
 • Inženjer za telekomunikacije
 • Inženjer za razvoj modula elektronskog poslovanja
 • Inženjer za razvoj i implementacija zaštite u računarskim sistemima
 • Inženjer elektronike
 • Inženjer elektroničar za računare
 • Inženjer za audio i televizijske uređaje
 • Inženjer elektronike za signalno-zaštitne uređaje
 • Elektroinženjer za merenja i instrumentaciju
 • Elektroinženjer za automatizaciju
 • Elektroinženjer za automatiku
 • Elektroinženjer projektant
 • Nastavnik elektrotehnike
 • Nastavnik računarstva
 • Nastavnik za edukaciju kadrova u domenu elektrotehnike
 • Nastavnik za edukaciju kadrova u domenu informacionih tehnologija
 • Projektant elektrotehničkih proizvoda


Elektrotehnikai računarstvo
 • Administrator baza podataka
 • Administrator za računarske mreže
 • Softverski inženjer
 • Sistemski programer
 • Inženjer za programiranje veb aplikacije
 • Inženjer za programiranje mobilnih sistema
 • Inženjer za programiranje poslovnih aplikacija
 • Inženjer za analizu sistema
 • Inženjer za obradu tona i slike
(98)

(99)

Upoznajte Univerzitet

OTVORENA VRATA

Od oktobra 2013. do jula 2014. godine, Univerzitet Singidunum otvara svoja vrata za posete budućih studenata i njihovih roditelja. Prilikom posete maturanti mogu da saznaju sve što ih interesuje o Univerzitetu, fakultetima, programima, profesorima, organizaciji, nastavi, studentskom životu i dr. Tom prilikom, oni mogu da obiđu prostorije i da se upoznaju sa profesorima i studentima Univerziteta Singidunum. Na otvorenim vratima dočekaće ih nastavnici i studenti Univerziteta, a samu posetu budući studenti mogu najaviti putem elektronske pošte: otvorenavrata@singidunum.ac.rs ili na telefon: +381 11 3094 094.

DANI MATURANATA

Manifestacija ,,Dani maturanata“ se tradicionalno održava na Univerzitetu Singidunum u cilju dodatne edukacije maturanata, kroz korisna predavanja profesora sa Univerziteta, kao i kroz razmenu iskustva sa studentima. Predavanja profesora sa Univerziteta, kojima prisustvuju maturanti, odnose se na aktuelne teme kao što su motivacija, razvoj karijere, razvoj tehnologije, zdrava ishrana ili neke stručne teme. Do sada je manifestaciji prisustvovalo više od dve i po hiljade učenika srednjih škola. Na sajtu www.upis.singidunum.ac.rs u okviru stranice „Dani maturanata“, budući studenti mogu da pogledaju koja su predavanja aktuelna i da se prijave. Za učešće na manifestaciji „Dani maturanata“, budući studenti se mogu prijaviti i putem telefona: +381 11 3094 094.

STUDENT SAVETNIK

Studenti savetnici su savetnici za sva pitanja o studentskom životu, nastavnim procesima, kao i o drugim pitanjima u vezi sa aktivnostima studenata na Univerzitetu. Oni su tu da budućim studentima pomognu da reše nedoumice o izboru fakulteta i smerova, kao i da podele iskustva o studijama, praksi, razvoju karijere i slično. Studenti savetnici mogu da odgovore na pitanja o programima, da pomognu prilikom kreiranja obrazovnog plana, zasnovanog na specifičnim potrebama i interesima. Na sajtu www.upis.singidunum.ac.rs, u okviru stranice „Student savetnik“, budući studenti mogu da se upoznaju sa svojim kolegama, da ih kontaktiraju putem elektronske pošte ili lično.

ON-LINE UPIS

Sajt Univerziteta www.upis.singidunum.ac.rs je mesto na kojem budući studenti mogu da dobiju sve informacije koje mogu da budu važne prilikom donošenja odluka o izboru fakulteta, kao i da se upoznaju sa svim opcijama i mogućnostima studiranja na Univerzitetu Singidunum.

KANCELARIJA ZA PRIJEM NOVIH STUDENATA

U okviru Studentskog servisa Univerziteta Singidunum postoji i kancelarija za prijem novih studenata, gde budući studenti mogu da dobiju sve informacije o studijama, programima, praksi, razvoju karijere, finansiranju i druge informacije koje su važne prilikom donošenja odluke o izboru fakulteta ili smera. Broj telefona kancelarije je: +381 11 3094 094.

POSETA PREDAVANJIMA STUDENATA

Jedan od najboljih načina da se budući studenti upoznju sa procesom studiranja i da steknu utisak o tome kako izgleda studiranje na Univerzitetu Singidunum jeste prisustvovanje predavanjima koje profesori drže u okviru redovnog plana i programa nastave. Da bi prisustvovali nekom od predavanja budući studenti treba da se prijave na telefon: +381 11 3094 094.

UNIVERZITET U VAŠOJ SREDNJOJ ŠKOLI

Nastavnici Univerziteta Singidunum su, do sada, održali preko hiljadu predavanja i poseta u srednjim školama Srbije. Predavanja se održavaju na zahtev učenika i nastavnika škole, a teme predavanja su: motivacija, razvoj karijere, razvoj tehnologija, zdrava ishrana ili neke stručne teme. Učenici srednjih škola mogu da se raspitaju, kod svojih nastavnika, kada će u njihovoj školi biti održano predavanje kojem mogu prisustvovati.
(100)

(101)

Vaš put do indeksa u 7 lakih koraka

Ukoliko želite da studirate neki od studijskih programa Univerziteta Singidunum potrebno je da prođete 7 koraka:

KORAK 1 / PREDPRIJAVA

Na web sajtu www.upis.singidunum.ac.rs posetite stranicu ON-LINE PRIJAVA preko koje možete izvršiti prijavu za UPIS na fakultet. Kada popunite prijavu, dobićete broj koji predstavlja Vaše korisničko ime za logovanje na aplikaciju, a za lozinku koristite svoj JMBG.

KORAK 2 / PRIJAVA

Sa svojim korisničkim imenom i lozinkom možete se logovati na našu aplikaciju. Kada ste pristupili aplikaciji, birate opciju za koji studijski program želite da preuzmete materijale. Ukoliko ste izabrali studijske programe: POSLOVNA EKONOMIJA, MARKETING I TRGOVINA, TURIZAM I HOTELIJERSTVO, INŽENJERSKI MENADŽMENT prijemni ispit ćete polagati u formi intervjua.

Nakon uspešno završene procedure PRIJAVE, kandidat putem elektronske pošte dobija “Teze za intervju”, a sam prijemni intervju se obavlja u formi razgovora na teme date u "Tezama za intervju".

Ukoliko ste izabrali studijske programe INFORMATIKA I RAČUNARSTVO ili ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO prijemni ispit ćete polagati u formi Testa i Intervjua. Test podrazumeva proveru znanja iz materije koju su kandidati dobili u pripremnim materijalima i izvodi se u elektronskim učionicama. Nakon polaganja testa sa svakim kandidatom se obavlja INTERVJU na teme iz oblasti njegovog/njenog interesovanja, kao i razgovor o motivima za upis željenog fakulteta.

KORAK 3 / PRIJEMNI ISPIT

Prijemni ispiti za Poslovnu ekonomiju, Marketing i trgovinu, Informatiku i računarstvo i Inženjerski menadžment, Elektrotehnika i računarstvo počeće u martu 2014. godine i održavaće se svake subote, prema rasporedu objavljenom na sajtu Univerziteta. Prijemni ispiti za Turizam i hotelijerstvo počinju u aprilu 2014. godine i održavaće se prema rasporedu objavljenom na sajtu Univerziteta.

KORAK 4 / POTPISIVANJE PREDUGOVORA

Kandidat može da potpiše predugovor od trenutka kada položi prijemni ispit do popunjavanja upisnih kvota. Uplatom 10% školarine i potpisivanjem predugovora kandidatima se garantuje mesto za upis na Univerzitetu Singidunum.

KORAK 5 / KONAČNE RANG LISTE

Na osnovu rezultata prijemnog ispita i uspeha iz srednje škole objavljuje se konačna rang lista na sajtu Univerziteta.

KORAK 6 / UPIS

Prilikom upisa potrebno je dostaviti diplomu i svedočanstva za sva 4 razreda srednje škole (original ili overene fotokopije), dve slike 3.5 x 4.5 cm, dokaz o uplati školarine i upisnog materijala i izvod iz matične knjige rođenih.

KORAK 7 / PREUZIMANJE INDEKSA

Indeks se preuzima na dan upisa.
(102)

(103)

BEOGRAD

Ul. Danijelova 32
11000 Beograd, Srbija

Ul. Kumodraška 261a
(Bulevar Peka Dapčevića)
11000 Beograd, Srbija

Tel: 011/30 94 094, 30 93 220
Fax: 011/30 93 294
Email: office@singidunum.ac.rs

NOVI SAD

Ul. Bulevar Mihajla Pupina 4a
21000 Novi Sad, Srbija

Tel: 021/662 19 00
Mob: 065/80 83 151
Email: novisad@singidunum.ac.rs

NIŠ

Ul. Nikole Pašića 28
18000 Niš, Srbija

Tel: 018/20 83 00, 20 83 01
Fax: 018/20 83 01
Email: centarnis@singidunum.ac.rs