(126)

Univerzitet Singidunum

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

POSLEDIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE

(127)

Univerzitet Singidunum

Univerzitet Singidunum je visokoškolska institucija nastala kao rezultat želje da se budućoj poslovnoj eliti Srbije i okolnih država obezbede moderna znanja putem metoda i naučnih tehnika, koje se primenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima evropskih zemalja. Na taj način se stvaraju stručnjaci koji će izgraditi uspešne karijere i doprineti razvoju svog poslovnog okruženja.

Univerzitet Singidunum je prvi akreditovani privatni univerzitet po Zakonu o visokom obrazovanju, za osnovne, master i doktorske akademske studije u tri naučna polja: društveno-humanističkom, prirodno-matematičkom i polju tehničko-tehnoloških nauka.

Univerzitet Singidunum, pored dobrodošlice, nudi:
 • Programe koji odgovaraju potrebama poslovnog okruženja
 • Evropski sistem prenosa bodova - ECTS (European Credit Transfer System), u skladu sa Bolonjskom deklaracijom
 • Međunarodnu saradnju sa većim brojem poznatih visokoškolskih institucija u Evropi i SAD
 • Više stotina uglednih profesora sa iskustvom, iz zemlje i inostranstva
 • Partnerstvo sa vodećim predstavnicima poslovnog sveta Srbije
 • Organizovan naučno-istraživački rad i akreditaciju nadležnog ministarstva
 • Kvalitetan prostor za studiranje i profesionalni razvoj
 • Mogućnost studiranja na daljinu (Distance Learning System)
 • Centar za razvoj karijere
 • Kulturne i sportske aktivnosti

MI VAM DAJEMO MOGUĆNOST

Za uspešnu realizaciju doktorskih akademskih studija važan je organizovan naučnoistraživački rad. Ovo se realizuje kroz Institut za poslovna istraživanja Univerziteta Singidunum, u čijim aktivnostima učestvuju i studenti doktorskih akademskih studija.

Institut podstiče razvoj nastavnika, saradnika, studenata i stručnjaka iz raznih naučnih oblasti, uz organizaciju naučnih skupova, stručnih seminara, osnivanja centara za usavršavanje i podsticanje međunarodne saradnje sa drugim univerzitetima. Kroz eksterne aktivnosti, Institut izrađuje projekte i organizuje permanentno obrazovanje, na zahtev privrede i društva. Takođe, učestvuje u programima Evropske unije (Tempus IV, Seventh Framework Programme), naučno-istraživačkim i razvojnim projektima nadležnog ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, kao i projektima ostalih ministarstava Republike Srbije.

U okviru internih potreba, Institut:
 • organizuje naučno-istraživački rad
 • organizuje naučne i stručne skupove
 • organizuje stručne kurseve i seminare
 • organizuje domaću i međunarodnu saradnju
 • osniva centre i stručne škole za naučne i stručne discipline od posebne važnosti

Za potrebe privrede i društva, Institut:
 • izrađuje stručne projekte po zahtevu domaćeg ili stranog naručioca
 • organizuje permanentno obrazovanje
 • pruža usluge konsaltinga
 • organizuje treninge i konsalting za posebne namene
(128)

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

Univerziteta Singidunum

Akreditovani studijski programi:

SAVREMENO POSLOVNO ODLUČIVANJE

Polje društveno-humanističkih nauka
Oblast: Ekonomske nauke

MENADŽMENT U TURIZMU

Polje društveno-humanističkih nauka
Oblast: Menadžment i biznis

NAPREDNI SISTEMI ZAŠTITE

Polje prirodno-matematičkih nauka
Oblast: Informatika i računarstvo

INŽENJERSKI SISTEMI U MENADŽMENTU

Polje tehničko-tehnoloških nauka
Oblast: Inženjerski menadžment

ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO

Polje tehničko-tehnoloških nauka
Oblast: Elektrotehnika i računarstvo
(129)

Vaši i naši prijatelji

Departman za poslediplomske studije i međunarodnu saradnju organizuje osam akreditovanih studijskih programa master akademskih studija i pet akreditovanih studijskih programa doktorskih akademskih studija. Kroz aktivnost ovog departmana realizuje se i međunarodna saradnja Univerziteta Singidunum sa obrazovnim institucijama iz mnogih zemalja.
Univerzitetom IMC University of Applied
Sciences Krems iz Austrije
Univerzitetom Cambridge iz Velike Britanije
Univerzitetom Huron iz Velike Britanije
Univerzitetom Bocconi iz Italije
Univerzitetom Lincoln iz SAD-a
Univerzitetom Ca’ Foscari iz Italije
Univerzitetom Bologna iz Italije
Univerzitetom Illes Balears iz Španije
Univerzitetom Corvinus iz Mađarske
Univerzitetom Beijing City iz Kine
British Council-om iz Velike Britanije
Institutom Cervantes iz Španije
Univerzitetom Primorska iz Slovenije
Univerzitetom Sinergija iz BiH
Univerzitetom u Banjoj Luci iz BiH
Univerzitetom Mediteran iz Crne Gore
Dalian Neusoft Institute of Information iz Kine
Društvom Dante Alighieri iz Italije


Univerzitet Singidunum ima potpisan sporazum o saradnji sa IBM-om, prema kojem ima pravo da sprovodi obrazovne IT programe bazirane na IBM metodologiji i IBM proizvodima. U toku studija se organizuju specijalizovani kursevi, stručna predavanja i seminari.

Nakon položenih ispita, studentima je omogućeno polaganje za dobijanje međunarodno priznatih sertifikata.

 • Sertifikat za rad na računaru (ECDL - European Computer Driving Licence)
 • Sertifikat ORACLE
 • Sertifikat CISCO
 • SAP
 • TÜV
 • Sertifikat za engleski jezik (u saradnji sa British Council-om)
 • Sertifikat za španski jezik - DELE (u saradnji sa institutom Cervantes)
 • Sertifikat za italijanski jezik - PLIDA (u saradnji sa društvom Dante Alighieri)


Univerzitet Singidunum je pridruženi član Svetske Turističke Organizacije (UNWTO) i drugih poznatih evropskih i međunarodnih asocijacija. Akreditovan je i za master studije UNWTO iz oblasti turizma u okviru programa TedQual, koji će se u i ovoj školskoj godini realizovati na engleskom jeziku.
(130)

(131)

Vaše mogućnosti

DEPARTMAN ZA POSLEDIPLOMSKE STUDIJE I MEĐUNARODNU SARADNJU

Doktorske akademske studije sa programima u trajanju od 3 godine (180 ECTS) usklađene su sa principima Bolonjske deklaracije. Ovi programi su namenjeni kandidatima koji su stekli zvanje master (300 ECTS) ili su na osnovnim studijama već ostvarili 300 ECTS (5 godina studija) sa prosečnom ocenom 8.00. Pored toga, podrazumeva se da kandidati vladaju dobro stranim jezicima, posebno engleskim jezikom.Ispiti na doktorskim studijama polažu se izradom studijsko-istraživačkih radova, a u toku studija realizuje se naučno-istraživački projekat. Korišćenjem savremenih metoda u realizaciji nastave, studenti imaju mogućnost da kroz predavanja i mentorski sistem rada steknu visok nivo znanja, primenjivih kako prilikom izrade doktorskog rada tako i u svom poslovnom okruženju.

Cilj Univerziteta Singidunum je održavanje najvišeg standarda i reputacije, utemeljenih na ključnim vrednostima pružanja obrazovnih i profesionalnih usluga. Doktorske akademske studije na Univerzitetu Singidunum se realizuju kroz pet akreditovanih studijskih programa.


(132)

(133)

Savremeno poslovno odlučivanje

FINANSIJE I BANKARSTVO / RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

AKREDITOVAN 2008. / REAKREDITOVAN 2013

Rukovodilac programa:
prof. dr Milovan Stanišić
Polje društveno-humanističkih nauka
Oblast: Ekonomske nauke


Studijski program doktorskih studija SAVREMENO POSLOVNO ODLUČIVANJE u FINANSIJAMA I BANKARSTVU, odnosno, RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI, treba da omogući sticanje naučnih sposobnosti i akademskih veština, razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje praktičnim veštinama potrebnim za uspešan razvoj karijere u oblasti upravljanja složenim sistemima u okviru finansijskih institucija, državnih i drugih organizacija i struktura, što podrazumeva da studenti:
 • kroz teorijsko-metodološku nastavu stiču naučne sposobnosti i akademske veštine koje mogu da koriste za unapređivanje finansijskog tržišta
 • kroz upoznavanje sa rezultatima naučno-istraživačkih projekata i rad u okviru projekata produbljuju znanje iz oblasti FINANSIJA I BANKARSTVA i RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE

Ciljevi ovog studijskog programa su usklađeni sa savremenim naučnim dostignućima u oblasti menadžmenta, posebno finansija i bankarstva, računovodstva i revizije, čime se obezbeđuje i potrebna kompetencija za obavljanje teorijskih i praktičnih aktivnosti. Program doktorskih studija SAVREMENO POSLOVNO ODLUČIVANJE treba da omogući studentima da nakon završenih studija poseduju znanja, veštine, razvijene sposobnosti i kompetencije za:

 • korišćenje najsavremenijih znanja u oblasti menadžmenta, posebno FINANSIJA I BANKARSTVA i RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE
 • samostalno rešavanje praktičnih i teorijskih problema u oblasti ekonomije i menadžmenta u finansijama i bankarstvu, odnosno realnom sektoru, i organizovanje i ostvarivanje razvojnih i naučnih istraživanja
 • uključivanje u ostvarivanje međunarodnih naučnih projekata
 • kritičko mišljenje i kreativno i nezavisno delovanje
 • komuniciranje na profesionalnom nivou u saopštavanju naučno-istraživačkih rezultata
 • doprinos razvoju sopstvene naučne discipline i nauke uopšte
(134)

Nastavni plan

SAVREMENO POSLOVNO ODLUČIVANJE
FINANSIJE I BANKARSTVO / RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

I semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
1. Kvantitativne metode za naučna istraživanja
prof. dr Danijel Cvjetićanin, prof. dr Endre Pap
10 5
2. Izborni predmet 1 10 5
3. Studijsko-istraživački rad 1 10 10
Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 1:
 • Napredno finansijsko izveštavanje - prof. dr Goranka Knežević, doc. dr Vule Mizdraković
 • Novac bankarstvo i finansijska tržišta - prof. dr Zoran Jeremić, prof. dr Miroljub Hadžić, prof. dr Lidija Barjaktarović

II semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
4. Savremene teorije finansiranja
prof. dr Nemanja Stanišić, prof. dr Zoran Jeremić
8 5
5. Napredni sistemi elektronskog poslovanja
prof. dr Miroslav Lutovac, prof. dr Angelina Njeguš, doc. dr Tijana Radojević
8 5
6. Izborni predmet 2 10 5
7. Studijsko-istraživački rad 2 4 5
Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 2:
 • Računovodstvena analiza - prof.dr Milovan Stanišić, prof. dr Nemanja Stanišić, prof. dr Goranka Knežević
 • Ekonometrijsko modeliranje - prof. dr Borivoje Đokić

III semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
8. Savremene teorije investiranja
prof. dr Nemanja Stanišić, doc. dr Nikola Stefanović
8 5
9. Bihejvioralni modeli u ekonomiji
prof. dr Lepa Babić, prof. dr Danijel Cvjetićanin
8 5
10. Izborni predmet 3 10 5
11. Studijsko-istraživački projekat 4 5
Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 3:
 • Računovodstvo za strateške poslovne odluke - prof. dr Milovan Stanišić, prof. dr Goranka Knežević
 • Osnovi finansijskog inženjeringa - prof. dr Nemanja Stanišić, doc. dr Nikola Stefanović

IV semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
12. Izborni predmet 4
30 20
Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 4:
 • Naučno-istraživački projekat sa naučnom metodologijom u računovodstvu i reviziji
 • Naučno-istraživački projekat sa naučnom metodologijom u finansijama u bankarstvu

V semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
13. Studijsko-istraživački rad na doktorskoj disertaciji
30 20

VI semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
14. Izrada i odbrana doktorske disertacije
30 -
(135)

(136)

Menadžment u turizmu

DOKTORSKI AKADEMSKI STUDIJSKI PROGRAM

Rukovodilac programa:
prof. dr Slobodan Unković, emeritus
Polje društveno-humanističkih nauka
Oblast: Menadžment i biznis

Opšta svrha studijskog programa doktorskih studija MENADŽMENT U TURIZMU je razvoj nauke, kritičkog mišljenja i obrazovanje kadrova osposobljenih da samostalno vode originalna i naučno relevantna istraživanja i razvoj novih postupaka, koji doprinose opštem razvoju društva, kao i da kritički procenjuju istraživanja drugih. Utemeljena je na važnosti oblasti turizma za razvoj Srbije, kako je to definisano Strategijom razvoja turizma, usvojenom od strane Vlade Republike Srbije, kao i na potrebi za kadrovima najvišeg nivoa edukacije osposobljenim za sprovođenje originalnih i naučno relevantnih istraživanja u cilju kvalitetne realizacije Strategije.

Svrha ovog studijskog programa je i oformljenje kadrova najvišeg nivoa obrazovanja koji će se baviti:
 • upravljanjem velikim poslovnim sistemima turističke, komplementarne i ostale privrede
 • upravljanjem destinacijskim menadžment organizacijama na nivou regija i republike
 • kreiranjem savremenih metoda rada i modela upravljanja
 • naučno-istraživačkim radom i nastavničkim aktivnostima u naučnim institutima, fakultetima i visokim akademskim i strukovnim školama
Studijski program doktorskih studija MENADŽMENT U TURIZMU treba da omogući sticanje naučnih sposobnosti i akademskih veština, razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje osobenim praktičnim veštinama potrebnim za uspešan razvoj karijere u oblasti upravljanja složenim sistemima u okviru turističke privrede, državnih i drugih organizacija i struktura, kao i naučno-istraživačkim institucijama, fakultetima i visokim školama, što podrazumeva da studenti:
 • kroz teorijsko-metodološku nastavu stiču naučne sposobnosti i akademske veštine koje mogu da koriste za unapređivanje sistema upravljanja u turizmu
 • kroz upoznavanje sa rezultatima naučno-istraživačkih projekata i rada u okviru projekata produbljuju znanje iz oblasti menadžmenta u turizmu.

Program doktorskih studija MENADŽMENT U TURIZMU treba da omogući studentima da nakon završenih studija poseduju znanja, veštine, razvijene sposobnosti i kompetencije za:
 • korišćenje najsavremenijih znanja u oblasti menadžmenta i marketinga u turizmu
 • samostalno rešavanje praktičnih i teorijskih problema u oblasti menadžmenta u turizmu i organizovanje i ostvarivanje razvojnih i naučnih istraživanja
 • uključivanje u ostvarivanje međunarodnih naučnih projekata
 • kritičko mišljenje i kreativno i nezavisno delovanje
 • komuniciranje na profesionalnom nivou u saopštavanju naučno-istraživačkih rezultata
 • doprinos razvoju sopstvene naučne discipline i nauke uopšte
 • upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima u oblasti menadžmenta u turizmu
(137)

Nastavni plan

MENADŽMENT U TURIZMU

I semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
1. Kvantitativne metode za naučna istraživanja
prof. dr Danijel Cvjetićanin, prof. dr Endre Pap
10 5
2. Savremena kretanja u turizmu
prof. dr Slobodan Unković, emeritus, doc. dr Svetlana Stanišić Stojić, prof. dr Donald Howkins
10 7
3. Studijsko-istraživački rad 1 10 8

II semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
4. Strategijski menadžment
prof. dr Miroslav Lutovac, prof. dr Slobodan Čerović, prof. dr Sanja Vlahović
10 7
5. Izborni predmet 1 10 7
6. Studijsko-istraživački rad 2 10 6
Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 1:
 • Strategijski marketing u turizmu - prof. dr Slobodan Čerović, prof. dr Jovan Popesku, prof. dr Milorad Stojić, prof. dr Tadeja Jere-Jakulin, prof. dr Eduardo Fayos Sola
 • Finansijska tržišta u turizmu - prof. dr Milovan Stanišić, prof. dr Zoran Jeremić, doc. dr Tijana Radojević, prof. dr Milica Uvalić

III semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
7. Izborni predmet 2
10 7
8. Izborni predmet 3 10 7
9. Studijsko-istraživački projekat 10 6
Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 2:
 • Poslovno odlučivanje u turizmu - prof. dr Milovan Stanišić, prof. dr Krunoslav Čačić
 • Krizni menadžment u turizmu - prof. dr Jovan Popesku, doc. dr Tijana Radojević, prof. dr Dirk Glaesser

Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 3:

 • Kultura i turizam - prof. dr Milorad Stojić, prof. dr Nada Popović Perišić, prof. dr Magda Antonioli Corigliano
 • Internet i globalne turističke regije - prof. dr Verka Jovanović, prof. dr Angelina Njeguš, prof. dr Taleb Rifai

IV semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
10. Izborni predmet 4
30 20
Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 4:
 • Naučno-istraživački projekat sa metodologijom za oblast Menadžment i marketing turističkih destinacija
 • Naučno-istraživački projekat sa metodologijom za oblast Organizacija i poslovanja preduzeća u turizmu

V semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
11. Studijsko-istraživački rad na doktorskoj disertaciji
30 20

VI semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
12. Izrada i odbrana doktorske disertacije
30 -
(138)

(139)

Napredni sistemi zaštite

DOKTORSKI AKADEMSKI STUDIJSKI PROGRAM

Rukovodilac programa:
prof. dr Milan Milosavljević
Polje prirodno-matematičkih nauka
Oblast: Informatika i računarstvo

Svrha studijskog programa Napredni sistemi zaštite je razvoj novih naučnih metoda analize i sinteze kriptosistema, sistema za autentifikaciju i detekciju narušavanja bezbednosnih mehanizama u savremenim računarskim sistemima, kao i razvoj kritičkog mišljenja u oceni postojećih sistema, metoda i rešenja u ovom domenu.

Cilj studijskog programa je obrazovanje visokostručnog naučnog kadra koji problematiku naprednih kriptosistema može da tretira rigoroznim teorijsko matematičkim aparatom zasnovanim na Šenonovoj teoriji informacija, Kolmogorovljevoj teoriji kompleksnosti, kao i najsavremenijim teorijskim postavkama distribuiranih sistema za testiranje hipoteza u okviru savremenih računarsko komunikacionih mreža.

Jedan od važnih ciljeva ovog studijskog programa je razvijanje sposobnosti kod kandidata da problematiku naprednih kriptosistema formulišu na način koji je prepoznatljiv i u drugim srodnim naučnim disciplinama kao što su teorija informacija, teorija zaštitnog kodovanja, teorija statističkih rešenja, teorija kompleksnosti, diskretna optimizacija i veštačka inteligencija. Na taj način se stiče kritičan naučno-metodološki okvir neophodan za rešavanje izuzetno kompleksnih problema koji leže u osnovi analize i sinteze naprednih kriptosistema.
Program doktorskih studija, Napredni sistemi zaštite, omogućava studentima da nakon završetka studija poseduju znanja, veštine i kompetencije:
 • da samostalno rešavaju praktične i teorijske probleme u oblasti analize i sinteze naprednih kriptosistema
 • da mogu da se uključe u realizaciju međunarodnih naučnih projekata iz ove oblasti
 • da mogu da realizuju razvoj novih metoda analize i sinteze naprednih kriptosistema i da na osnovu stečenih znanja daju kritičku ocenu njihove kriptološke snage
 • da kritički misle i kao budući naučni radnici rade kreativno i samostalno
 • da poštuju principe etičkog kodeksa dobre naučne prakse
 • da komuniciraju na profesionalnom nivou u saopštavanju naučno-istraživačkih rezultata uključujući objavljivanje u naučnim časopisima i saopštavanje rezultata na naučnim konferencijama
 • da doprinose razvoju šireg skupa naučnih disciplina relevantnih za napredne kriptosisteme, kao i nauku uopšte
(140)

Nastavni plan

NAPREDNI SISTEMI ZAŠTITE

I semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
1. Kvantitativne metode za naučna istraživanja
prof. dr Dejan Živković, prof. dr Endre Pap
10 5
2. Napredni kriptosistemi 1
prof. dr Milan Milosavljević, prof. dr Mladen Veinović
10 7
3. Studijsko-istraživački rad 1 10 8

II semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
4. Kriptoanaliza 1
prof. dr Violeta Tomašević, prof. dr Slobodan Petrović, prof. dr Milan Milosavljević
10 7
5. Izborni predmet 1 10 7
6. Studijsko-istraživački rad 2 10 6
Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 1:
 • Napredni kriptosistemi 2 - prof. dr Mladen Veinović, prof. dr Milan Milosavljević
 • Napredni sistemi zaštite računarskih mreža - prof. dr Aleksandar Jevremović

III semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
7. Izborni predmet 2
10 7
8. Izborni predmet 3 10 7
9. Studijsko-istraživački projekat 10 6
Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 2:
 • Kriptoanaliza 2 - prof. dr Violeta Tomašević, prof. dr Slobodan Petrović
 • Biometrijski sistemi - prof. dr Ira Konvalinka, doc. dr Saša Adamović, prof. dr Miloš Stojmenović

Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 3:

 • Sistemi za detekciju upada u računarske mreže - doc. dr Aleksandar Jevremović, doc. dr Marko Šarac
 • Steganografski sistemi - prof. dr Milan Milosavljević, prof. dr Aleksandar Zavaljevski, prof. dr Slobodan Petrović

IV semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
10. Izborni predmet 4
30 20
Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 4:
 • Naučno-istraživački projekat za kripto sintezu
 • Naučno-istraživački projekat za kripto analizu

V semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
11. Studijsko-istraživački rad na doktorskoj disertaciji
30 20

VI semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
12. Izrada i odbrana doktorske disertacije
30 -
(141)

(142)

Inženjerski sistemi u menadžmentu

DOKTORSKI AKADEMSKI STUDIJSKI PROGRAM

Rukovodilac programa:
prof. dr Dragan Cvetković
Polje tehničko-tehnoloških nauka
Oblast: Inženjerski menadžment

Svrha studijskog programa iz oblasti Inženjerskih sistema u menadžmentu je da omogući prenošenje savremenih znanja, metoda i naučnih tehnika, koje se primenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima evropskih zemalja u cilju obrazovanja visokostručnih kadrova, specijalista za pojedine oblasti, koji bi svojim znanjem pomogli društveni i privredni razvoj i modernizaciju Srbije.

Cilj studijskog programa je postizanje naučnih kompetencija i akademskih veština iz oblasti inženjerskih sistema u menadžmentu, kao i razvijanje sposobnosti kod kandidata da problematiku inženjerskih sistema u menadžmentu rešava na način koji je prepoznatljiv i u drugim srodnim naučnim disciplinama, kao što su, napredni tehnički sistemi, informacione tehnologije, upravljanje promenama, programski sistemi za upravljanje projektima i inženjerski sistemi za podršku odlučivanju.

Studenti koji završe doktorske akademske studije, studijski program Inženjerski sistemi u menadžmentu, su kompetentni da vode istraživanja i da rešavaju realne probleme iz prakse.

Program doktorskih studija omogućuje studentima da nakon završenih studija poseduju znanja, veštine, razvijene sposobnosti i kompetencije da:
 • samostalno rešavaju praktične i teorijske probleme i organizuju i ostvaruju razvojna i naučna istraživanja
 • mogu da se uključe u međunarodne naučne projekte
 • mogu da realizuju razvoj novih tehnologija i postupaka u okvirima svojih struka, i da razumeju i koriste najsavremenija znanja
 • kritički misle, deluju kreativno i nezavisno
 • poštuju principe etičkog kodeksa i dobre naučne prakse
 • budu osposobljeni da naučno-istraživačke rezultate saopštavaju na naučnim konferencijama, objavljuju u naučnim časopisima, i verifikuju ih kroz patente i nova tehnička rešenja
 • doprinose razvoju naučne discipline i nauke uopšte
 • ovladaju upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija
(143)

Nastavni plan

INŽENJERSKI SISTEMI U MENADŽMENTU

I semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
1. Kvantitativne metode za naučna istraživanja
prof. dr Dejan Živković, prof. dr Endre Pap
10 5
2. Napredni proizvodno tehnički sistemi
prof. dr Dragan Cvetković, prof. dr Miroslav Lutovac, prof. dr Dušan Regodić
10 7
3. Studijsko-istraživački rad 1 10 8

II semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
4. Inženjerstvo i zaštita životne sredine
prof. dr Predrag Popović, prof. dr Ira Konvalinka, prof. dr Verka Jovanović, prof. dr Milenko Heleta
10 7
5. Izborni predmet 1 10 7
6. Studijsko-istraživački rad 2 10 6
Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 1:
 • Informacione tehnologije i menadžment znanja - prof. dr Mladen Veinović, prof. dr Jelena Đorđević Boljanović
 • Upravljanje promenama - prof. dr Miroslav Lutovac, prof. dr Predrag Popović, prof. dr Dušan Regodić

III semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
7. Izborni predmet 2
10 7
8. Izborni predmet 3 10 7
9. Studijsko-istraživački projekat 10 6
Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 2:
 • Programski sistemi za upravljanje projektima - prof. dr Radoslav Avlijaš, prof. dr Dragan Cvetković
 • Ekspertski sistemi - prof. dr Violeta Tomašević, prof. Vladislav Miškovic

Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 3:

 • Teorija odlučivanja - prof. dr Milan Milosavljević, prof. dr Endre Pap
 • Inženjerski sistemi za podršku odlučivanju - prof. dr Dragan Cvetković, prof. dr Mladen Veinović, prof. dr Predrag Popović

IV semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
10. Izborni predmet 4
30 20
Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 4:
 • Naučno-istraživački projekat sa metodologijom za napredne inženjerske sisteme
 • Naučno-istraživački projekat sa metodologijom za upravljanje kvalitetom i standardizacija

V semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
11. Studijsko-istraživački rad na doktorskoj disertaciji
30 20

VI semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
12. Izrada i odbrana doktorske disertacije
30 -
(144)

(145)

Elektrotehnika i računarstvo

DOKTORSKI AKADEMSKI STUDIJSKI PROGRAM

Rukovodilac programa:
prof. dr Miroslav Dukić
Polje tehničko-tehnoloških nauka
Oblast: Elektrotehnika i računarstvoSvrha doktorskog studijskog programa ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO je razvoj novih naučnih metoda analize, sinteze i primene savremenih informaciono komunikacionih (IK) tehnologija i sistema. Osposobljavanjem naučnog kadra iz ovog domena formiraće se kritična masa naučnika koja će biti osposobljena da kreira nova naučno tehnička rešenja u domenu softverskog inženjerstva, elektronike, telekomunikacija i računarske tehnike. Studijski program je usaglašen sa evropskim standardima u ovoj oblasti.

Doktorske studije traju najmanje tri studijske godine i obuhvataju četiri obavezna predmeta i tri izborna. Obavezni predmeti daju metodološke osnove naučnog istraživanja, i relevantni matematički aparat, kao i opšti uvid u stanje oblasti savremenih IK tehnologija. Kroz izborne predmete kandidat se opredeljuje za uža usmerenja.

Akcenat u doktorskom studijskom programu je dat na samostalni studijsko istraživački rad kandidata, verifikovan kroz prateće naučno istraživačke projekte koji se finalizuju u doktorskoj disertaciji. Nastavnici koji izvode ovaj studijski program imaju svetske priznate reference.


Program doktorskog studijskog programa ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO omogućava studentima da nakon završetka studija poseduju znanja, veštine i kompetencije tako da:
 • samostalno rešavaju praktične i teorijske probleme u oblasti analize, sinteze i primene savremenih IK tehnologija;
 • mogu da se uključe u realizaciju međunarodnih naučnih projekata iz ove oblasti;
 • mogu da realizuju razvoj novih metoda analize i sinteze savremenih energetski efikasnih uređaja.
(146)

Nastavni plan

ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO

I semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
1. Kvantitativne metode za naučna istraživanja
prof. dr Dejan Živković, prof. dr Endre Pap
10 5
2. Savremene IK tehnologije
prof. dr Miroslav L. Dukić
10 5
3. Studijsko-istraživački rad 1 10 7

 

II semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
4. Informacione bežične mreže
prof. dr Miroslav L. Dukić, prof. dr Petar Spalević
10 5
5. Izborni predmet 1 10 5
6. Studijsko-istraživački rad 2 10 7
Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 1:
 • Elektronski poslovni sistemi, sigurnost i arhitektura - prof. dr Aleksandar Jevremović, prof. dr Violeta Tomašević
 • Sistemi zasnovani na oblak (Cloud) tehnologiji - prof. dr Miloš Stojmenović,
  doc. dr Marko Šarac

U Studijsko istraživačkim radovima i projektu, kandidat bira temu iz grupe izbornih predmeta pripadajućeg semestra.

 

III semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
7. Energetski efikasni telekomunikacioni i računarski sistemi
prof. dr Petar Spalević
10 5
8. Izborni predmet 2 10 5
9. Studijsko-istraživački projekat 10 7
Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 2:
 • Performanse računarskih i komunikacionih sistema - doc. dr Aleksandar Jevremović, prof. dr Bratislav Milovanović
 • Adaptivna obrada signala - prof. dr Mladen Veinović, prof. dr Milan Milosavljević
 • Odabrana poglavlja iz digitalne obrade signala, digitalnih filtara i sistema sa više učestanosti odabiranja - prof. dr Miroslav Lutovac, prof. dr Petar Spalević

IV semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
10. Izborni predmet 3
10 7
11. Nučno istraživački projekat
20 10
Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 3:
 • Senzorske mreže - prof. dr Miloš Stojmenović
 • Multiprocesorski sistemi - prof. dr Violeta Tomašević, doc. dr Milan Čabarkapa
 • Savremeni sistemi zaštite u elektrnskim poslovnim sistemima - doc. dr Saša Adamović

Kao naučno istraživački projekat bira se jedan od:
 • Naučno-istraživački projekat sa metodologijom za oblast Računarski sistemi
 • Naučno-istraživački projekat sa metodologijom za oblast Komunikacioni sistemi

 

V semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
11. Studijsko-istraživački rad na doktorskoj disertaciji
30 20

 

VI semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
12. Izrada i odbrana doktorske disertacije
30 20
(147)

(148)

BEOGRAD

Ul. Danijelova 32
11000 Beograd, Srbija

Ul. Kumodraška 261a
(Bulevar Peka Dapčevića)
11000 Beograd, Srbija

Tel: 011/30 94 094, 30 93 220
Fax: 011/30 93 294
Email: office@singidunum.ac.rs

NOVI SAD

Ul. Bulevar Mihajla Pupina 4a
21000 Novi Sad, Srbija

Tel: 021/662 19 00
Mob: 065/80 83 151
Email: novisad@singidunum.ac.rs

NIŠ

Ul. Nikole Pašića 28
18000 Niš, Srbija

Tel: 018/20 83 00, 20 83 01
Fax: 018/20 83 01
Email: centarnis@singidunum.ac.rs