(104)

Univerzitet Singidunum

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

POSLEDIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE

(105)

Univerzitet Singidunum

Univerzitet Singidunum je visokoškolska institucija nastala kao rezultat želje da se budućoj poslovnoj eliti Srbije i okolnih država obezbede moderna znanja putem metoda i naučnih tehnika, koje se primenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima evropskih zemalja. Na taj način se stvaraju stručnjaci koji će izgraditi uspešne karijere i doprineti razvoju svog poslovnog okruženja.

Univerzitet Singidunum ima razvijenu strategiju konstantnog unapređenja kvaliteta studiranja u cilju obezbeđivanja budućeg stručnog kadra i pre svega zadovoljstva studenata i njihovih porodica. Kroz organizovanje stručnih praksi, kurseva i treninga, studenti stiču posebne veštine koje mogu da primene u stvarnom okruženju.

U skladu sa savremenim tendencijama u sferi visokog obrazovanja zasnovanim na principima Bolonjske deklaracije, a na osnovu mogućnosti koje je dao Zakon o visokom obrazovanju Republike Srbije, organizovane su integrisane osnovne i poslediplomske studije.

Na Univerzitetu Singidunum organizuju se osnovne akademske trogodišnje i četvorogodišnje studije, kao i jednogodišnje, odnosno dvogodišnje master akademske studije i trogodišnje doktorske studije. Nastavni planovi i programi usklađeni su sa principima Bolonjske deklaracije uvođenjem evropskog sistema prenosa bodova ECTS (European Credit Transfer System).

Praktične vežbe iz informatičkih predmeta usaglašene su sa programom za sticanje ECDL (European Computer Driving Licence) sertifikata u okviru evropske inicijative za standardizaciju obuke i testiranja znanja rada na računaru.

Tokom izrade nastavnih planova i programa vodilo se raèuna o dosadašnjim iskustvima, ali i o programima ovog nivoa studija na poznatim univerzitetima u svetu sa kojima Univerzitet Singidunum uspešno sarađuje.

USPEŠNA KARIJERA

Za uspešnu poslovnu karijeru potrebno je više od osnovnih studija. Master studije postale su standard koji treba da ispunite ako želite napredak u karijeri. Važno je da pored teorijskog posedujete i praktièno znanje, primenjivo u poslovnom okruženju. Programi su prilagođeni realnim potrebama savremenog poslovanja. Master studijski programi osposobljavaju vas za rešavanje poslovnih situacija kroz studije slučaja, što omogućava brzo i lako uključivanje u poslovni život organizacija. Master studenti i diplomci Univerziteta Singidunum veæ su zaposleni u uspešnim kompanijama i institucijama u zemlji i inostranstvu.

Dobro došli u svet uspešnih!
(106)

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
UNIVERZITET SIGNIDUNUM

Studijski programi:

POSLOVNA EKONOMIJA

Izborne opcije:

 • Finansije i bankarstvo
 • Računovodstvo i revizija
 • Osiguranje
 • Strategijski menadžment
 • Marketing i trgovina
 • Menadžment ljudskih resursa

INTERNA REVIZIJA I FORENZIKA

MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA

POSLOVNI SISTEMI U TURIZMU I HOTELIJERSTVU

Izborne opcije:

 • Poslovni sistemi u turizmu
 • Turističko tržište

SAVREMENE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Izborne opcije:

 • Zaštita informacionih sistema i digitalna forenzika
 • Inteligentni poslovni sistemi
 • Savremene internet tehnologije

INŽENJERSKI MENADŽMENT

Izborne opcije:

 • Upravljanje kvalitetom
 • Menadžment ljudskih resursa
 • Inženjerski sistemi

ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO

Izborne opcije:

 • Softversko inženjerstvo
 • Računarska tehnika i elektronika
(107)

Međunarodna saradnja

Departman za poslediplomske studije i međunarodnu saradnju organizuje osam akreditovanih studijskih programa master studija i pet akreditovanih studijskih programa doktorskih studija. Kroz aktivnosti ovog departmana realizuje se i međunarodna saradnja Univerziteta Singidunum sa obrazovnim i naučnim institucijama iz mnogih zemalja:

Univerzitetom IMC University of Applied
Sciences Krems iz Austrije
Univerzitetom Cambridge iz Velike Britanije
Univerzitetom Huron iz Velike Britanije
Univerzitetom Bocconi iz Italije
Univerzitetom Lincoln iz SAD-a
Univerzitetom Ca’ Foscari iz Italije
Univerzitetom Bologna iz Italije
Univerzitetom Illes Balears iz Španije
Univerzitetom Corvinus iz Mađarske
Univerzitetom Beijing City iz Kine
British Council-om iz Velike Britanije
Institutom Cervantes iz Španije
Univerzitetom Primorska iz Slovenije
Univerzitetom Sinergija iz BiH
Univerzitetom u Banjoj Luci iz BiH
Univerzitetom Mediteran iz Crne Gore
Dalian Neusoft Institute of Information iz Kine
Društvom Dante Alighieri iz Italije


SERTIFIKATI
Nastavni planovi i programi Univerziteta Singidunum usklađeni su sa principima Bolonjske deklaracije uvođenjem evropskog sistema prenosa bodova ECTS (European Credit Transfer System). Univerzitet Singidunum ima, pored ostalih, sporazum o saradnji sa IBM-om na osnovu kog sprovodi obrazovne IT programe bazirane na IBM metodologiji i proizvodima. U toku studija se organizuju specijalni kursevi, stručna predavanja i seminari. Nakon položenih ispita, studentima je omogućeno dobijanje međunarodno priznatih sertifikata.

 • Sertifikat za rad na računaru (ECDL - European Computer Driving Licence)
 • Sertifikat ORACLE
 • Sertifikat CISCO
 • SAP
 • TÜV
 • Sertifikat za engleski jezik (u saradnji sa British Council-om)
 • Sertifikat za španski jezik - DELE (u saradnji sa institutom Cervantes)
 • Sertifikat za italijanski jezik - PLIDA (u saradnji sa društvom Dante Alighieri)


Univerzitet Singidunum je pridruženi član Svetske Turističke Organizacije (UNWTO) i drugih poznatih evropskih i međunarodnih asocijacija. Akreditovan je i za master studije UNWTO iz oblasti turizma u okviru programa TedQual, koji će se u i ovoj školskoj godini realizovati na engleskom jeziku.
(108)

(109)

Master studije

DEPARTMAN ZA POSLEDIPLOMSKE STUDIJE I MEĐUNARODNU SARADNJU

Univerzitet Singidunum realizuje osam akreditovanih master studijskih programa. Master programi su u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i kreirani su prema dosadašnjem iskustvu realizacije poslediplomskih studija.

Jednogodišnje master studije namenjene su kandidatima koji su završili četvorogodišnje akademske studije, a za kandidate koji su završili trogodišnje akademske studije realizuju se dvogodišnji studijski master programi.

Na osnovu dobijene akreditacije od strane Svetske Turističke Organizacije (UNWTO) u školskoj 2012/2013. godini je realizovan master program na engleskom jeziku, pod nazivom Master in Business Systems in Tourism & Hospitality.

JEDNOGODIŠNJE MASTER STUDIJE

Na Univerzitetu Singidunum organizuju se master studije u jednogodišnjem trajanju. Programi su namenjeni studentima koji su završili četvorogodišnje akademske studije i stekli 240 ECTS, a traju dva semestra (60 ECTS).

 • Ispiti se polažu izradom projektnih zadataka.

Prvi projektni zadatak integriše predmete iz prvog semestra, a drugi projektni zadatak integriše najmanje dva predmeta iz drugog semestra. U toku studija realizuje se studijsko-istraživački rad, koji je u skladu sa projektnim zadacima. Projektni zadaci iz prvog i drugog semestra mogu biti integrisani u master rad.

Korišćenjem savremenih metoda u realizaciji nastave studenti imaju mogućnost da kroz predavanja i mentorski sistem rada steknu visok nivo znanja, primenjivih, kako prilikom izrade master rada tako i u svom poslovnom okruženju.

DVOGODIŠNJE MASTER STUDIJE

Za kandidate koji su završili trogodišnje akademske studije i stekli 180 ECTS realizuje se dvogodišnji master program (120 ECTS).
(110)

(111)

Poslovna ekonomija

AKREDITOVAN 2008. / REAKREDITOVAN 2013

POSLOVNA EKONOMIJA - opcije:
 • Finansije i bankarstvo
 • Računovodstvo i revizija
 • Osiguranje
 • Strategijski menadžment
 • Menadžment ljudskih resursa
 • Marketing i trgovina

Rukovodilac programa:
prof. dr Milovan Stanišić


Poslovna ekonomija je pravi izbor ukoliko vas interesuje karijera u oblasti finansija i bankarstva, računovodstva i revizije, osiguranja, strategijskog menadžmenta i menadžmenta ljudskih resursa. Savremeni poslovni tokovi zahtevaju poznavanje ekonomskih nauka, kao i razvijene veštine menadžerskog upravljanja. Master program Poslovna ekonomija vam omogućava pripremu za uspešnu karijeru u bankama, finansijskim službama u kompanijama, poreskim službama, konsalting firmama, knjigovodstvenim agencijama, osiguravajućim društvima, itd.

I semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
1. Metodologija društvenih istraživanja 8 6
2. Marketing menadžment
prof. dr Jelena Stanković, doc. dr Jelena Gajić
8 6
3. Finansijsko izveštavanje i poslovno odlučivanje
prof. dr Zoran Petrović, prof. dr Goranka Knežević,
prof. dr Nemanja Stanišić
6 4
4. Izborni predmet 1 8 4
Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 1:
 • Savremene korporativne finansije - prof. dr Zoran Jović, prof. dr Nemanja Stanišić
 • Napredna metodologija revizije - prof. dr Milovan Stanišić, prof. dr Nemanja Stanišić
 • Korporativna kultura - prof. dr Milan Miljević, prof. dr Jelena Đorđević-Boljanović, prof. dr Lepa Babić
 • Organizaciono ponašanje - doc. dr Lazar Dražeta, prof. dr Jelena Đorđević-Boljanović
 • Strategijski i operativni menadžment - prof. dr Miroslav Lutovac, doc. dr Miloljub Albijanić
 • Modeli raspodele rizika u osiguranju - prof. dr Ljiljana Jeremić, prof. dr Lidija Barjaktarović
 • Revizija i srodne usluge reviziji - prof. dr Kosana Vićentijević, doc. dr Marko Milojević
 • Forenzičko računovodstvo - prof. dr Zoran Petrović, prof. dr Kosana Vićentijević
 • Principi interne revizije - doc. dr Mile Stanišić
 • Forenzika i prevare - prof. dr Zoran Petrović, prof. dr Kosana Vićentijević, doc. dr Marko Milojević
 • Menadžment javnih institucija - prof. dr Gordana Dobrijević
 • Progaganda i reklama - prof. dr Gordana Dobrijević, prof. dr Jelena Stanković

II semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
5. Izborni predmet 2 10 6
6. Studijsko-istraživački rad 8 14
7. Završni master rad 12 -
Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 2:
 • Berzansko i bankarsko poslovanje - prof. dr Zoran Jeremić, prof. dr Miroljub Hadžić, prof. dr Lidija Barjaktarović
 • Specijalni bilansi - prof. dr Goranka Knežević
 • Menadžment ljudskih resursa - prof. dr Jelena Đorđević-Boljanović, doc. dr Lazar Dražeta
 • Informacioni sistemi za podršku poslovnom odlučivanju - prof. dr Angelina Njeguš, doc. dr Marko Milojević
 • Liderstvo i upravljanje promenama - prof. dr Lepa Babić, prof. dr Jelena Đorđević-Boljanović, prof. dr Gordana Dobrijević, doc. dr Lazar Dražeta
 • Menadžment osiguranja - prof. dr Ljiljana Jeremić, prof. dr Lidija Barjaktarović
 • Budžetiranje - prof. dr Milovan Stanišić, prof. dr Zoran Petrović, doc. dr Marko Milojević
 • Metodologija interne revizije – doc. dr Mile Stanišić
 • Metodologija forenzičke revizije – doc. dr Marko Milojević
 • Pravne osnove forenzike – prof. dr Slavoljub Vukićević
 • Statističke metode u javnom sektoru – prof. dr Mirjana Šekarić
 • Zdravstvo i zdravstveni sistem – prof. dr Gordana Dobrijević, prof. dr Svetlana Stanišić Stojić
 • Poresko pravo – prof. dr Marija Kostić
 • Budžetiranje u javnom sektoru – prof. dr Zoran Petrović
 • Menadžment odnosa sa potrošačima - prof. dr Radmila Živković, prof. dr Jelena Stanković, doc. dr Slavko Alčaković


 • Kandidat polaže šest ispita. Prvi projektni zadatak integriše četiri predmeta iz prvog semestra, a drugi objedinjuje dva predmeta iz drugog semestra.
 • U toku trajanja predavanja kandidat definiše temu za master rad. Projektni zadaci iz prvog i drugog semestra mogu se integrisati u master rad.
(1038)

(1037)

Interna revizija i forenzika

AKREDITOVAN 2014.

Akademski master studijski program Interna revizija i forenzika omogućuje polaznicima da obogate svoje obrazovno znanje i iskustvo veštinamma i informacijama i poslovnim alatima koji se mogu odmah primeniti u bilo kojoj organizaciji ili poslovnom okruženju.

Rukovodilac programa:
prof. dr Milovan Stanišić


Ovaj studijski program obezbeđuje studentima sticanje veština i znanja koja im pomažu da obave poslove interne revizije, računovodstvene i revizijske forenzike, evaluacije i rizika, odmah po narudžbini, a pruža im i osnove za početak priprema za polaganje za međunarodne sertifikate kod IIA (Globalnog Instituta internih revizora).
Master program Interna revizija i forenzika ima svrhu da odgovori na rastuće interesovanje za internu reviziju i forenziku na visokoškolskim ustanovama. Za ovaj studijski program zainteresovana su i privredna društva, banke, organizacije za osiguranje, investicioni fondovi i druge finansijske i nefinansijske organizacije, koje bi zaposlile master studenata koji poseduju dobro zaokružen set veština za obavljanje poslova interne revizije, forenzike i evaluacije i rizika.

 • Kandidat polaže sedam ispita. Prvi projektni zadatak integriše četiri predmeta iz prvog semestra, a drugi objedinjuje tri predmeta iz drugog semestra.
 • U toku trajanja predavanja kandidat definiše temu za master rad. Projektni zadaci iz prvog i drugog semestra mogu se integrisati u master rad.

I semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
1. Metodologija društvenih istraživanja 8 2
2. Revizija i srodne usluge reviziji
prof. dr Kosana Vićentijević, doc. dr Marko Milojević
8 6
3. Forenzičko računovodstvo
prof. dr Zoran Petrović, prof. dr Kosana Vićentujević
6 6
4. Izborni predmet 1 8 6
Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 1:
 • Principi interne revizije – doc. dr Mile Stanišić
 • Forenzika i prevare – prof. dr Zoran Petrović, prof. dr Kosana Vićentijević, doc. dr Marko Milojević
 • Evaluacija i rizik – prof. dr Nemanja Stanišić, doc. dr Marko Milojević

II semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
5. Izborni predmet 2 10 6
6. Pravne osnove forenzike
prof. dr Slavoljub Vukićević
6 4
7. Studijsko-istraživački rad 6 -
8. Završni master rad 8 -
Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 2:
 • Metodologija interne revizije – doc. dr Mile Stanišić
 • Metodologija forenzičke revizije – doc. dr Marko Milojević
 • Specijalni bilansi – prof. dr Goranka Knežević
(1040)

(1039)

Menadžment javnog sektora

AKREDITOVAN 2014.

Akademski master studijski program menadžment javnog sektora omogućuje studentima da razumeju složene mehanizme funkcionisanja i unaprede znanja i veštine na radnim pozicijama u oblasti javne uprave.

Rukovodilac programa:
prof. dr Milovan Stanišić


Na ovom studijskom programu stičete znanja koja će vam omogućiti da strateški i operativno rešavate praktična pitanja vezana za javnu upravu i njeno budžetiranje, primenu odgovarajućih propisa, kao i upravljanje ljudskim resursima i poslovnim procesima.

Ovim studijskim programom i oblikovanjem kompetentnosti putem izbornih grupa težnja je da se obrazuju stručnjaci sa preduzetničkim i liderskim sposobnostima koji svoje organizacije mogu učiniti operativno efikasnijim.

I semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
1. Menadžment javnih institucija
prof. dr Gordana Dobrijević
8 4
2. Interna revizija
doc. dr Mile Stanišić
8 6
3. Informacioni sistemi u javnom sektoru
prof. dr Angelina Njeguš
6 4
4. Preduzetništvo
prof. dr Danilo Golijanin
8 6

II semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
1. Statističke metode u javnom sektoru
prof. dr Mirjana Šekarić
8 5
2. Poslovno odlučivanje
prof. dr Mirjana Šekarić
6 5
3. Investiranje
doc. dr Predrag Vukadinović
8 5
4. Izborni predmet 1 8 5
Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 1:
 • Zdravstvo i zdravstveni sistem - prof. dr Svetlana Stanišić Stojić, prof. dr Gordana Dobrijević
 • Poresko pravo - prof. dr Marija Kostić
 • Javne finansije - prof. dr Lidija Barjaktarović

III semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
1. Metodologija društvenih istraživanja 8 5
2. Strategijski i operativni menadžment
prof. dr Jelena Đorđević-Boljanović
8 5
3. Budžetiranje u javnom sektoru
prof. dr Lidija Barjaktarović
8 6
4. Izborni predmet 2 6 5
Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 2:
 • Marketing menadžment - prof. dr Jelena Stanković
 • Organizaciono ponašanje - prof. dr Radmila Živković, doc. dr Lazar Dražeta
 • Razvoj karijere i poslovne veštine - doc. dr Lazar Dražeta

IV semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
5. Izborni predmet 3 8 6
6. Studijsko-istraživački rad 8 14
7. Završni master rad 14 -
Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 3:
 • Menadžment ljudskih resursa - prof. dr Gordana Dobrijević
 • Pravo i etika u zdravstvu - prof. dr Slavoljub Vukićević
 • Upravno pravo - doc. dr Velisav Marković
(112)

(114)

(115)

Poslovni sistemi u turizmu i hotelijerstvu

AKREDITOVAN 2008. / REAKREDITOVAN 2013

POSLOVNI SISTEMI U TURIZMU I HOTELIJERSTVU - opcije:
 • Poslovni sistemi u turizmu
 • Turističko tržište

Rukovodilac programa:
prof. dr Slobodan Unković, emeritus


Model svetskog obrazovanja, stručna praksa i saradnja sa najboljim profesorima i stručnjacima iz oblasti turizma pružaju vam znatno više mogućnosti za uspešnu karijeru u sektoru turizma i hotelijerstva.

Na ovaj način student kroz predavanja, korišćenje široke naučno-stručne literature i mentorski sistem rada stiče visok nivo znanja koje primenjuje u svom poslovnom okruženju.

Master program Poslovni sistemi u turizmu i hotelijerstvu vam omogućava pripremu za uspešnu karijeru u hotelima, turističkim agencijama, turističkim organizacijama, sektorima hrane i pića, menadžmentu interne kontrole i dr.

 • Kandidat polaže šest ispita. Prvi projektni zadatak integriše četiri predmeta iz prvog semestra, a drugi objedinjuje dva predmeta iz drugog semestra.
 • U toku trajanja predavanja kandidat definiše temu za master rad. Projektni zadaci iz prvog i drugog semestra mogu se integrisati u master rad.

I semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
1. Metodologija društvenih istraživanja 8 6
2. Turističko tržište
prof. dr Slobodan Unković, emeritus,
prof. dr Jovan Popesku
prof. dr Radmila Živković, doc. dr Nataša Sekulović
8 6
3. Poslovni sistemi u turizmu
prof. dr Slobodan Čerović, prof. dr Tijana Radojević,
prof. dr Dragoljub Barjaktarović
6 4
4. Izborni predmet 1 8 4
Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 1:
 • Upravljanje marketingom u turizmu - prof. dr Jovan Popesku, prof. dr Radmila Živković
 • Upravljanje u hotelijerstvu - prof. dr Slobodan Čerović
 • Upravljanje turističkim agencijama i organizatorima putovanja - prof. dr Vesna Spasić

II semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
5. Izborni predmet 2 10 6
6. Studijsko-istraživački rad 8 14
7. Završni master rad 12 -
Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 2:
 • Održivi razvoj turističke destinacije - prof. dr Jovan Popesku
 • Geografski informacioni sistemi - prof. dr Verka Jovanović, prof. dr Angelina Njeguš
 • Zdravstveni i Wellness turizam - prof. dr Mirko Rosić, prof. dr Svetlana Stanišić Stojić
(116)

(118)

(119)

Savremene informacione tehnologije

AKREDITOVAN 2008. / REAKREDITOVAN 2013

SAVREMENE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - opcije:
 • Zaštita informacionih sistema i digitalna forenzika
 • Inteligentni poslovni sistemi
 • Savremene internet tehnologije

Rukovodilac programa:
prof. dr Milan Milosavljević


Savremeno poslovanje se ne može zamisliti bez interneta, kao sinonima za informaciono-računarsku infrastrukturu, za potrebe prenosa, obrade i skladištenja informacija. Da bi informacije predstavljale pouzdanu osnovu za donošenje poslovnih odluka, mora se garantovati njihova sigurnost, autentičnost i integritet. U slučaju narušavanja ovih servisa sigurnosti, metodama digitalne forenzike vrši se detekcija i saniranje incidentnih događaja. Pouzdane i bezbedne informacije se primenom metoda inteligentnih sistema i „data mining-a” transformišu u validne i efikasne poslovne odluke. Savremene informacione tehnologije su master akademski studijski program koji će vam pružiti izuzetno korisno znanje u cilju ovladavanja metodama analize i sinteze svih relevantnih karika svojevrsnog lanca donošenja poslovnih odluka zasnovanog na informacionim tehnologijama. Master program Savremene informacione tehnologije vam omogućava pripremu za uspešnu karijeru u IT sektorima kompanija (programiranje, menadžment bezbednosti, administracija mreža i sistema, razvojni inženjering itd.).


 • Kandidat polaže šest ispita. Prvi projektni zadatak integriše tri predmeta iz prvog semestra, a drugi objedinjuje tri predmeta iz drugog semestra.
 • U toku trajanja predavanja kandidat definiše temu za master rad. Projektni zadaci iz prvog i drugog semestra mogu se integrisati u master rad.

I semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
1. Metodologija naučnog istraživanja 6 5
2. Savremeni računarski sistemi
prof. dr Aleksandar Jevremović
6 5
3. Izborni predmet 1 9 5
Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 1:
 • Generisanje i distribucija kriptoloških ključeva - prof. dr Mladen Veinović
 • Primenjena algebra - prof. dr Ivana Kostić Kovačević
 • Inteligentni sistemi - prof. dr Milan Milosavljević

II semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
4. Izborni predmet 2 9 5
5. Studijsko-istraživački rad 10 20
6. Studijska praksa 8 -
7. Završni master rad 12 -
Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 2:
 • Digitalna forenzika - doc. dr Saša Adamović, doc. dr Marko Šarac
 • Geografski informacioni sistemi - prof. dr Verka Jovanović
 • Istraživanje podataka - prof. dr Milan Milosavljević
(120)

(121)

Inženjerski menadžment

AKREDITOVAN 2008. / REAKREDITOVAN 2013

INŽENJERSKI MENADŽMENT - opcije:
 • Upravljanje kvalitetom
 • Menadžment ljudskih resursa
 • Inženjerski sistemi

Rukovodilac programa:
prof. dr Dragan Cvetković


Ukoliko ste zainteresovani za karijeru u oblasti inženjerskog menadžmenta, interesuje vas menadžment kvaliteta, inteligentni poslovni sistemi i upravljanje inovacijama, onda je program Inženjerski menadžment pravi izbor za vas.

Praktično znanje i veštine stečene na master studijama neophodne su za rukovođenje poslovima u savremenom svetu na pozicijama menadžera kvaliteta, proizvodnje i pratećih procesa, menadžera promena, razvojno-istraživačkih projekata, administracije e-poslovanja i dr.


 • Kandidat polaže šest ispita. Prvi projektni zadatak integriše četiri predmeta iz prvog semestra, a drugi objedinjuje dva predmeta iz drugog semestra.
 • U toku trajanja predavanja kandidat definiše temu za master rad. Projektni zadaci iz prvog i drugog semestra mogu se integrisati u master rad.

I semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
1. Metodologija naučnog istraživanja 8 6
2. Savremena kretanja u inženjeringu
prof. dr Milenko Heleta, prof. dr Dragan Cvetković
8 6
3. Inteligentni poslovni sistemi
prof. dr Milan Milosavljević
6 4
4. Izborni predmet 1 8 4
Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 1:
 • Integrisani menadžment sistemi - prof. dr Milenko Heleta, prof. dr Predrag Popović
 • Strategijski menadžment ljudskih resursa - prof. dr Jelena Đorđević-Boljanović
 • Inženjersko projektovanje - prof. dr Dragan Cvetković

II semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
5. Izborni predmet 2 10 6
6. Studijsko-istraživački rad 8 14
7. Završni master rad 12 -
Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 2:
 • Menadžment totalnim kvalitetom - prof. dr Milenko Heleta, prof. dr Predrag Popović
 • Trening i razvoj zaposlenih - doc. dr Lazar Dražeta
 • Upravljanje inovacijama - prof. dr Dušan Regodić
(122)

(123)

Elektrotehnika i računarstvo

AKREDITOVAN 2013.

ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO - opcije:
 • Softversko inženjerstvo
 • Računarska tehnika i elektronika
 • Savremene komunikacione tehnologije

Rukovodilac programa:
prof. dr Miroslav L. Dukić


Svrha MASTER studijskog programa ELEKTROTEHNIKA i RAČUNARSTVO (MER) jeste sticanje znanja iz različitih naučnih i stručnih oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, neophodnih za razumevanje i ovladavanje složenim procesima u savremenim informaciono komunikacionim sistemima.

MER studijski program zasnovan je na tri usmerenja: oblast hardverskih realizacija (elektronika, energetski efikasni sistemi, robotika, računarski sistemi), softversko inženjerstvo i oblast savremenih komunikacionih tehnologija. Izborni predmeti su podeljeni prema usmerenjima. Metode izvođenja nastave su predavanja, praktične vežbe, računarske vežbe, kao i konsultativni i mentorski rad. U toku predavanja kandidatu je omogućeno da, u zavisnosti od usmerenja, sa mentorom definiše temu za master rad. Tema se razrađuje u okviru Studijsko istraživačkog rada i Stručne prakse.

Master studijski program je rezultat višegodišnje saradnje stručnjaka iz različitih oblasti, čiji je cilj da se ponude novi i moderni programi koje zahteva savremeno poslovno okruženje.


 • Kandidat polaže šest ispita. Prvi projektni zadatak integriše četiri predmeta iz prvog semestra, a drugi objedinjuje dva predmeta iz drugog semestra.
 • U toku trajanja predavanja kandidat definiše temu za master rad. Projektni zadaci iz prvog i drugog semestra mogu se integrisati u master rad.

I semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
1. Metodologija naučnog istraživanja 6 12
2. Principi savremenih telekomunikacija
prof. dr Miroslav L. Dukić
6 8
3. Izborni predmet 1 8 5
4. Studijsko-istraživački rad S1 10 10
Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 1 za izradu I projektnog zadatka iz grupe predmeta od I1-1 do I1-5:
 • I1-1 - Softverski alati baza podataka - prof. dr Aleksandar Jevremović, prof. dr Vladislav Miškovic
 • I1-2 - Embedded sistemi i sistemi na čipu - prof. dr Violeta Tomašević
 • I1-3 - Digitalna obrada slike - prof. dr Miloš Stojmenović
 • I1-4 - Digitalna obrada govora - prof. dr Milan Milosavljević, prof. dr Mladen Đ. Veinović
 • I1-5 - Savremeni sistemi za razvoj DSP algoritama, računarsku simulaciju i automatizovano projektovanje uređaja - prof. dr Miroslav D. Lutovac


II semestar

Redni broj Naziv predmeta - Predmetni profesor Broj bodova Fond časova
5. Izborni predmet 2 8 5
6. Studijsko-istraživački rad S2 10 10
7. Završni master rad 12 -
Od ponuđenih predmeta kandidat bira jedan kao Izborni 2 za izradu II projektnog zadatka iz grupe predmeta od I2-1 do I2-5:
 • I2-1 - Širokopojasne mreže za pristup - prof. dr Petar Spalević, prof. dr Miroslav L. Dukić
 • I2-2 - Projektovanje telekomunikacionih mreža i sistema - prof. dr Bratislav Milovanović, prof. dr Petar Spalević
 • I2-3 - Smart grid tehnologije - doc. dr Milan Čabarkapa, doc. dr Marina Marjanović
 • I2-4 - Materijali za nove i alternativne izvore energije
 • I2-5 - Distribuirani softverski embeded sistemi i napredne mikroprocesorske arhitekture - prof. dr Violeta Tomašević

Završni rad obuhvata obavezni stručni predmet ili jedan izborni predmet iz grupe predmeta od I1-1 do I1-5 ili od I2-1 do I2-5.
(124)

(125)

BEOGRAD

Ul. Danijelova 32
11000 Beograd, Srbija

Ul. Kumodraška 261a
(Bulevar Peka Dapčevića)
11000 Beograd, Srbija

Tel: 011/30 94 094, 30 93 220
Fax: 011/30 93 294
Email: office@singidunum.ac.rs

NOVI SAD

Ul. Bulevar Mihajla Pupina 4a
21000 Novi Sad, Srbija

Tel: 021/662 19 00
Mob: 065/80 83 151
Email: novisad@singidunum.ac.rs

NIŠ

Ul. Nikole Pašića 28
18000 Niš, Srbija

Tel: 018/20 83 00, 20 83 01
Fax: 018/20 83 01
Email: centarnis@singidunum.ac.rs